The current statute of Association was approved by the General Assembly members on 26.04.2014.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1


1. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym dalej w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku, a także własny statut.

2. Towarzystwo używa znaku według wzoru określonego w załączniku do statutu.

3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków.

4. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Towarzystwo może podjąć działalność poza granicami Polski, zgodnie z prawem miejscowym.

5. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia jego bieżącej działalności.Rozdział II

Cele i sposoby realizacji zadań statutowych

§ 2

1. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz odbudowy kultury żydowskiej w Polsce.

2. Dla realizacji tych celów, Towarzystwo:
a. podejmuje działania mające na celu integrację osób pochodzenia żydowskiego,
b. prowadzi działalność zmierzającą do pogłębiania wiedzy na temat kultury i tradycji żydowskiej,
c. organizuje spotkania dla osób i środowisk zainteresowanych kulturą i tradycją żydowską,
d. prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie antysemityzmu, rasizmu i przeciwdziałania dyskryminacji,
e. organizuje sesje, konferencje, sympozja o tematyce odpowiedniej do celów Towarzystwa oraz uczestniczy w podobnych organizowanych przez inne instytucje i organizacje,
f. pośredniczy w nawiązywaniu merytorycznych kontaktów przez zainteresowane instytucje oraz organizacje,
g. prowadzi działalność informacyjną promującą podejmowanie przedsięwzięcia w dostępnych mediach krajowych i zagranicznych,
h. organizuje wymianę publikacji, prasy oraz innych merytorycznych wydawnictw,
i. organizuje i ułatwia wymianę osób zainteresowanych współpracą w zakresie celów inicjowanych lub realizowanych przez Towarzystwo,
j. prowadzi działalność wydawniczą i publicystyczną,
k. prowadzi działalność zarówno odpłatną jak i nieodpłatną na zasadach i w granicach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
l. organizuje działalność wolontaryjną.

 

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
§ 3

1.Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

2.Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

3.O przyjęciu danej osoby jako członka zwyczajnego decyduje Walne Zebranie na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.

4. Członek zwyczajny: a. posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa, b. prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach organizowanych w związku z realizacją celów statutowych.

5. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a. do czynnego udziału w pracach Towarzystwa,
b. do przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
c. regularnego opłacania składek członkowskich,

6. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a. wykluczenia przez Zarząd w wypadku działalności sprzecznej ze statutem lub popełnienia czynu godzącego w dobre imię Towarzystwa, w wypadku braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
b. dobrowolnego wystąpienia i złożenia w tej sprawie pisemnej deklaracji,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

6 a. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

7. Członkiem honorowym może zostać osoba, która zasłużyła się dla spraw określonych jako cele Towarzystwa.

8. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

9. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która materialnie wspiera cele Towarzystwa na podstawie deklaracji określającej formę wspierania.

10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

13. Wszyscy członkowie Towarzystwa, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudniani do realizacji projektów i zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych pozyskiwanych i prowadzonych przez Towarzystwo.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 4

1. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.


§ 5
Walne Zebranie.

1. Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Towarzystwa.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający,
c. z głosem doradczym - członkowie honorowi.

3.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4 O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Towarzystwa, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub po najdalej miesiącu od zgłoszenia wniosku w tej sprawie:
a. przez 30% członków zwyczajnych,
b. Komisję Rewizyjną.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

9 a. W przypadku braku quorum na zebraniu walnym, zwołuje się kolejne zebranie walne, nie wcześniej jednak niż pół godziny od zamknięcia pierwszego zebrania. Na kolejnym zebraniu decyzję podejmują obecni członkowie Wlanego Zebrania zwykłą większością głosów.

10. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a. uchwalenie statutu i jego zmian,
b. uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa,
c. udzielanie absolutorium władzom Towarzystwa,
d. wybór i odwoływanie członków organów Towarzystwa,
e. ocena kandydatur na członków Towarzystwa,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Towarzystwa,
g. uchwalanie ogólnego programu działalności Towarzystwa,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.


§6
Zarząd.


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

2. Zarząd składa się z 3 członków w tym: prezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. W razie, gdy skład Zarządu Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu

5. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.

6. Mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie sprawozdania z działalności Towarzystwa za ostatni rok pełnienia funkcji.

7. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

8. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin kompetencyjny.

9. Do kompetencji Zarządu należy organizacja prac Towarzystwa a w szczególności:
a. na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwalanie rocznych planów pracy i tryb ich realizacji,
b. aktywizacja członków do udziału w realizacji celów statutowych, uchwał Walnego Zebrania i planów rocznych oraz badań bieżących.

10. Posiedzenia Zarządu są jawne chyba, że członek zarządu zgłosi do protokołu wniosek o tajności.

11. Co najmniej raz na półrocze, zarząd wysyła do wszystkich członków syntetyczną informację o działalności oraz ogólnej kondycji Towarzystwa, w tym w szczególności o stanie realizacji uchwał Walnego Zebrania.

12. Każdy z członków Zarządu może reprezentować Towarzystwo na zewnątrz jednoosobowo.

13. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, których konsekwencją jest obciążenie Towarzystwa zobowiązaniem przekraczającym 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) niezbędne jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

14. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

§ 7
Komisja Rewizyjna.1. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

5. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50 % ogólnej liczby członków.

6. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.

8. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Towarzystwa za ostatni rok pełnienia funkcji.

9. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji Komisji Rewizyjnej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

10. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. kontrolowanie działalności Towarzystwa,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
e. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Towarzystwa,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

11. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

 


Rozdział V
Majątek Towarzystwa.
§ 8


1. Majątek Towarzystwa powstaje: ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, oraz z zysków z prowadzonej działalności odpłatnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Spadki mogą być przyjmowane tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

3. W przypadku rozwiązania Towarzystwa, jego majątek po pokryciu wszelkich zobowiązań zostaje przekazany Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie.

4. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,
b. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 


Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 9


1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością (2/3) głosów w obecności co najmniej 80% członków uprawnionych do głosowania (w tym prezesa).

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji.