Kategorie
antysemityzm rzecznictwo

ENCATE – spotkanie Sieci online

Związku z pandemią kolejne spotkanie paneuropejskiej sieci ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education, odbyło się online. Kluczowym temetem spotkania była komunikacja, zarówno wewnętrzna skierowana do organizacji będących członkami w sieci, jak i na zewnątrz naszej sieci.

Zapraszamy do śledzenia działań ENCATE:

www.encate.eu

linkedin

twitter

Kategorie
mowa nienawiści prawa człowieka

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej

ODiHR / OSCE

W dniu 22 listopada 2019 r. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu roboczym „Zwalczanie dyskursu nietolerancyjnego, mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej” w Pradze. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących zwalczania mowy nienawiści w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Tematy poruszane na spotkaniu obejmowały walkę z ksenofobią, rasizmem, dyskryminacją i nietolerancją oraz możliwości współpracy między krajami regionu w tym zakresie.

Spotkanie robocze miało na celu zapewnienie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego możliwość (1) zbadania dostępnych im narzędzi w przeciwdziałaniu nietolerancyjnemu dyskursowi, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści, (2) zbadaniu wyzwań, przed którymi stoją organizacje społeczeństwa obywatelskiego w regionie Wyszehradzkim, (3) działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pozwalające stawić czoła tym wyzwaniom, (4) opracowanie listy najlepszych praktyk CSO w zakresie przeciwdziałania dyskursowi ksenofobicznemu, rasistowskiemu, dyskryminacyjnemu i nietolerancyjnemu oraz (5) oceny potencjał współpracy regionalnej.

Spotkanie robocze było współorganizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Specjalnych Doradców Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu i Odpowiedzialności za Ochronę

Kategorie
antysemityzm rzecznictwo

Konferencja na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE

W lutym braliśmy udział w konferencji na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE. Była to pierwsza konferencja słowackiego przewodnictwa OBWE, którą otworzył urzędujący przewodniczący OBWE minister spraw zagranicznych i europejskich Słowacji Miroslav Lajčák.

W konferencji uczestniczyli politycy, przedstawiciele rządów, a także przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i mediów. Celem konferencji była dyskusja na temat wyzwań i dobrych praktyk w zakresie zwalczania antysemityzmu.

W ramach konferencji przygotowano cztery panele dotyczące:

 • bezpieczeństwa społeczności zydowskiej;
 • rola edukacji i inicjatyw pamięci o Holokauście w przeciwdziałaniu antysemityzmowi;
 • rola mediów i mediów społecznościowych;
 • rola społeczeństwa obywatelskiego i budowania koalicji w walce z antysemityzmem i wszelkimi formami nietolerancji i dyskryminacji.
Kategorie
edukacja mniejszości

Podstawa programowa dla szkółek żydowskich

Podstawa programowa dla szkółek żydowskich

Opracowana przez nas Podstawa Programowa wspiera w wychowanie człowieka aktywnego społecznie, budującego i mającego wpływ na życie społeczności żydowskiej w Polsce, dlatego koncentruje się na budowaniu tożsamości dziecka i edukacji partycypacyjnej bazującej na metodologii Janusza Korczaka, tradycji i kulturze żydowskiej, literaturze i historii narodu żydowskiego w Polsce.

Żydowska edukacja była i jest bardzo ważnym elementem dziedzictwa, tożsamości i tradycji żydowskiej. W przeszłości nauka dzieci żydowskich rozpoczynała się tradycyjnie w domu. Rodzice uczyli tradycji, zasad wiary, szacunku dla dorosłych, podstawowych modlitw. Od średniowiecza działały szkoły: podstawowe chedery i wyższe jesziwy. W 1919 roku wprowadzono w Polsce obowiązkowe szkolnictwo podstawowe, zaczęła powstawać nowoczesna oświata żydowska – narodowa, religijna i świecka: freblówki, szkoły powszechne męskie i żeńskie, kursy dla chłopców i dziewcząt, seminaria rabiniczne, gimnazja i licea. Osiągnięcia, które wprowadzono stracono podczas Holokaustu. Tradycja oraz kultura Żydów Polskich została zniszczona i wykorzeniona.

Obecnie odradzająca się społeczność w Polsce stara się zapełnić braki edukacyjne swoich dzieci jednak jest to bardzo trudne zadanie ze względu na ograniczone możliwości społeczności żydowskiej, życia w rozproszeniu oraz braku strategii wypracowanej przez naszą społeczność. Dzieci żydowskie w Polsce uczą się w większości w polskich szkołach publicznych i niepublicznych, a judaizm, język hebrajski i kulturę żydowską poznają podczas zajęć organizowanych przez żydowskie gminy wyznaniowe lub różne organizacje pozarządowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności żydowskiej, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, podjęło się stworzenia ujednoliconego programu nauczania, który jak zapewniło nas część instytucji żydowskich – będzie wykorzystywany przez szeroko rozumiane żydowskie placówki edukacyjne w Polsce.

Program ten odkrywa wartości kultury żydowskiej, budzi poczucie tożsamości, jednocześnie kształcąc w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur oraz integruje uczniów żydowskich. Naszym celem stworzenie ujednoliconej podstawy edukacyjnej bazującej na doświadczeniu takich edukatorów jak Janusz Korczak, na kulturze i historii Żydów, poszerzonej o j. jidysz miało na celu budowanie tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego. Podstawa ta pełni również podstawę do rozwoju życia kulturalnego i religijnego uczniów i całych ich rodzin.

W ramach projektu oprócz podstawy programowej, przygotowane zostało zestawienie dokumentów wskazujących na możliwości edukacji mniejszościowej prowadzonej przez poszczególne społeczności żydowskie jaka jest przewidziana przez polski system edukacji.

Pobierz Podstawę Programową:

Projekt zrealizowany w roku 2019.

Wsparcie finansowe:

 • Koret Foundation
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

podobne projekty

Kategorie
blog

Szczęśliwego Nowego Roku 2019

Z okazji nowego roku, w imieniu Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, życzymy w nowym roku

SZCZĘŚCIA – ZDROWIA – DOBROBYTU

Pragniemy wyrazić również nasze podziękowania za wasze wsparcie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent w minionym roku.

Zarząd Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Kategorie
kultura mniejszości

U Rzecznika Praw Obywatelskich o kulturze mniejszości narodowych i etnicznych

Reprezentantka Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Ruta Śpiewak, uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Zespoł ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Było ono poświęcone prawom mniejszości narodowych, etnicznych i posługującej się językiem regionalnym w obszarze kultury.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent przedstawiło Rzecznikowi Praw Obywatelskiej poniższe rekomendacje:

 1. Wypracowanie strategi wsparcia, traktującej dziedzictwo mniejszościowe jako element całościowego pejzażu kulturowego Polski. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu obejmującego
  przedstawicieli mniejszosci i ekspertów z MSWiA, MKiDN, MEN. Taki zespół mógłby wskazać nie tylko wytyczne dla przyszłych konkursów ale i zmiany w systemie edukacji.
 2. Wsparcie projektów odnawiających znaczenie dziedzictwa kultur mniejszościowych – czyli działania, które budują tożsamość poszczególnych grup mniejszościowych. Możliwość dodatkowych punktów dla w/w zadań w państwowych instytutach których celem jest wspieranie kultury typu Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Ksiażki, NInA itp.
 3. Koncentracja na długofalowych programach, projektach. Znalezienie balansu między organizacją dużych festiwali a mniejszych wydarzeń o dłuższym trwaniu, między wsparciem działań prezentujących kulturę a wsparciem dział na rozwój kultury.
Kategorie
dla ngo

Szkolenie dla organizacji żydowskich we Wrocławiu

17 grudnia w sali Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) przeprowadziliśmy szkolenie dla wrocławskich organizacji żydowskich. Na szkoleniu uczestnicy mieli możliwość usłyszeć szczegóły oferty współpracy Urzędu Miasta we Wrocławia z organizacjami mniejszości od członkini Zespołu dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, pani Doroty Kozak-Rybskiej.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy podstawowe możliwości
wsparcia organizacji jakie oferują jednostki administracji publicznej. W ramach szkolenia organizacje uzyskały informacje:
• jak nawiązać współprace z administracją samorządową,
• jak napisać wniosek (od czego zacząć, najczęściej popełniane błędy, niebezpieczeństwa o których musimy być świadomi),
• jak budować wizerunek organizacji jako ważnego partnera w procesach partycypacyjnych na rzecz otwartego społeczeństwa.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy również opracowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent ToolKit dla organizacji mniejszościowych oraz przykłady dobrych praktyk jakie opublikowaliśmy w naszej najnowszej publikacji
Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców.

Dziękujemy bardzo za pomoc przy organizacji szkolenia:

 • Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu,
 • Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego,
 • pani Manueli Pliżga-Jonarskiej – koordynatorki ds. dialogu międzykulturowego,
 • pani Dorocie Kozak-Rybskiej – członkini Zespołu dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Kolejne szkolenie w Warszawie 7 stycznia, organizowane we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

Kategorie
blog

II Kongres Praw Obywatelskich 14-15 grudnia 2018

II Kongres zorganizowany był w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Celem Kongresu byłą debata o aktualnych wyzwaniach w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce, zagwarantowanych w Konstytucji oraz  ratyfikowanych przez nasz kraj traktatach międzynarodowych.

Podczas kongresu mogliśmy usłyszeć dwie nasze członkinie:

Anne Makówka-Kwapisiewicz w panelu „Polityka państwa wobec mniejszości – potrzeby zmian”.

Anne Zielińska, która poprowadziła warsztat „Przestępstwa motywowane nienawiścią”.

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami i rekomendacjami po II Kongresie Praw Obywatelskich, dostępnymi na strona Biura RPO – https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/rekomendacje%202019%2015marca.pdf

Kategorie
blog

Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację

Reprezentantka Czulentu, Anna Makówka-Kwapisiewicz, wzięła udział w seminarium: „Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację: europejskie spotkanie”

Inicjatywa Kreuzberga przeciwko antysemityzmowi (KIgA e.V.) zorganizowała spotkanie „Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację – europejskie spotkanie”, które miało miejsce w dniach 11-13 grudnia 2018 r. w Berlinie w Niemczech. Celem spotkania było połączenie organizacji zwalczających antysemityzm i anty-muzułmańskie uprzedzenia oraz dyskusja o tym, jak można zbudować na europejskim poziomie współpracę przeciwko rosnącej nietolerancji.

To spotkanie sieciowe umożliwiło wymianę doświadczeń, metod i metod w dziedzinie konfrontacji z antysemityzmem i antymuzułmańskimi uprzedzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem obywatelskiej edukacji. Wyszczególniono różnice między poszczególnymi ideologiami nierówności w poszczególnych krajach.

Spotkanie europejskie uzyskało wsparcie niemieckiego Ministerstwa ds. Rodziny, Fundacji Pamięć, odpowiedzialność, przyszłość (EVZ) i amerykańskiemu Muzeum Pamięci o Holokauście (USHMM).

Kategorie
blog

Spotkanie wykonawcze ICJW, Paryż 2018

W dniach 5-7.11.2018 odbył się w Paryżu, zjazd członkiń
zarządów organizacji zrzeszonych w ICJW. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent reprezentowała Zuzanna Hertzberg, sekretarz zarządu stowarzyszenia.

Podczas spotkania przedstawicielki zrzeszonych organizacji przedstawiały w formie prezentacji działania reprezentowanych przez nie organizacji oraz raporty o sytuacji mniejszości żydowskiej w kontekście uwarunkowań społecznych i politycznych w krajach, w których funkcjonują ich organizacje. Prezentacja Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i została wysoko oceniona. Spotkanie było również platformą do dyskusji nad możliwą współpracą pomiędzy poszczególnymi organizacjami, ale również nad międzynarodowymi rozwiązaniami problemów związanych z rasizmem i antysemityzmem na świecie i partycypacją kobiet z afiliowanych organizacji w planowanie i aplikowanie rozwiązań kwestii związanych nie tylko z życiem i funkcjonowaniem Żydów na świecie, ale także z wkładem jaki my, jako kobiety mamy i możemy mieć, żeby stworzyć lepszy świat dla siebie i dla innych.