Categories
advocacy antisemitism

European Network Countering Antisemitism – online meeting

Today we had an #ENCATE members meeting to share our experiences in these challenging days. Most organizations have adjusted or are trying to adjust their programs to the conditions. We agree that we will employ some internal and external communication tools to further our exchange, solidarity, and outreach.

We invite you to follow ENCATE activities:

www.encate.eu

linkedin

twitter

Categories
antisemitism advocacy

European Network – Countering Antisemitism through Education – spotkanie 23-25 października w Berlinie

W dniach 23 – 25 pażdziernika w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie paneuropejskiej sieci European Network – Countering Antisemitism through Education (ENCATE), której członkiem jest Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 20 organizacji pozarządowych z 13 krajów. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele United States Holocaust Memorial Foundation (USHMM), International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), Obermayer Foundation oraz German Foreign Office.

W ramach spotkania został wyłoniony Komitet Sterujący sieci. Miło nam poinformować iż Prezeska Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent Anna Makówka-Kwapisiewicz została członkinią Komitetu.

Categories
antisemitism

Let’s work together to promote inclusion and respect

Last Friday we attended Google.org Impact Challenge on Safety at Google for Startups Campus. We had the opportunity to discuss with experts on extremism, hate, and child safety, from ISD Institute for Strategic Dialogue and Ashoka.

The Google.org Impact Challenge on Safety is a €10m fund to support organizations across Europe that are working on challenges related to hate, extremism, and child safety, both online and offline. By funding new and existing community projects across Europe, we hope to support initiatives to counter hate and extremism, and help young people to become confident digital citizens.

The Google.org want to support the work of experts and communities across Europe, including new educational approaches, community projects and innovative technologies, laying the foundations for a more inclusive and cohesive civil society response. By working together on these challenges, on and offline, the Google.org can strengthen our collective impact.

More on the website: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019

Categories
antisemitism education human rights

Razem stwórzmy społeczeństwo pełne szacunku i otwartości


W piątek 7 czerwca uczestniczyliśmy w warsztatach Google.org Impact Challenge on Safety na Campusie Google. Mieliśmy okazję porozmawiać z ekspertami z obszarów: ekstremizmu, nienawiści i bezpieczeństwa dzieci z ISD Institute for Strategic Dialogue oraz Ashoka.

Program Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci powstał, aby wspierać europejskie organizacje pozarządowe, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie i poza nim. W ramach programu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, którego całkowita pula wynosi 10 mln euro. Celem funduszu jest wsparcie dla projektów społecznych w Europie, co przyczyni się do walki z ekstremizmem i ułatwi młodym ludziom swobodne funkcjonowanie w cyfrowym świecie.

Ekspertami z zakresu zagadnień dotyczących ekstremizmu, nienawiści oraz bezpieczeństwa dzieci podkreślają, iż działania edukacyjne w internecie i poza nim mają ogromne znaczenie. Google.org wspiera ekspertów i społeczności w całej Europie w realizacji programów edukacyjnych, projektów społecznych oraz tworzeniu innowacyjnych technologii, które pomogą wywoływać otwartą i spójną reakcję społeczną.

Więcej na temat funduszu: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019

Categories
antisemitism discrimination

Propaganda i kampanie w mediach elektronicznych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Institute for Strategic Dialogue (ISD) powołał międzynarodowy zespół którego celem był monitoring internetu pod kontem prowadzonych kampanii informacyjnych, a które mogły wpłynąć na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Ta wstępny raport prezentujący wnioski wynikajace z monitoringu. Obecnie ISD pracuje nad pełnym raportem z badań.

W polskich wyborach do UE badanie ISD ujawniło sieć 803 kont „sock-puppet” (kont, które tworzą tożsamość, odpowiadające grupie docelowej) i podejrzanych botów, które rozpowszechniają antysemickie i prorosyjskie wiadomości. Sieć opublikowała ponad 92 000 wiadomości antysemickich w ciągu ostatniego roku. Wiele z nich skupiało się na dezinformacji o żydowskich „zbrodniach” w II wojnie światowej, w tym twierdzeniach, że rzeź Armii Radzieckiej dokonana na polskich żołnierzach w Katyniu była dokonywana przez Żydów.

Link do raportu wstępnego: https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2019/05/Disinfo-European-Elections-Interim-report-ISD-2-V2.pdf

Categories
antisemitism

Propaganda and Digital Campaigning in the EU Elections

The Institute for Strategic Dialogue (ISD) has uncovered a range of digital influence campaigns targeting the European Parliamentary elections through a mix of social media mapping, undercover online reporting and media monitoring.

This interim briefing paper addresses who is behind these malign influence operations and analyses the techniques they use. It also assesses the record of the tech companies in addressing these threats to electoral integrity.

In Poland EU election, ISD research revealed a network of 803 ‘sock-puppet’ accounts (accounts that fabricate their identity to fit into a community) and suspected bots that spread anti-semitic and pro-Russian messages. The network has put out over 92,000 anti-semitic messages over the last year. A lot of these focused on disinformation about Jewish ‘crimes’ in WWII, including claims the Soviet Army’s slaughter of Polish soldiers in Katyn was actually perpetrated by Jews. The same network also spread proRussian narratives, especially aimed at inciting enmity between Poland and Ukraine around WWII ethnic cleansings.

Link to full document: https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2019/05/Disinfo-European-Elections-Interim-report-ISD-2-V2.pdf

Ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich: „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce”.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent w partnerstwie z American Jewish Committee Central Europe, Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi, Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie oraz Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu zorganizowało ogólnopolską konferencję organizacji żydowskich pt. „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce”. Wydarzenie otrzymało patronat Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja odbyła się w dniach 2 i 3 kwietnia, w Warszawie, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w ODIHR Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i członkinie zarządów gmin wyznaniowych żydowskich oraz żydowskich organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji uczestnicy reprezentujący 28 organizacji żydowskich  dyskutowali nad:

  • wyzwaniami stojącymi przed społecznością żydowską;
  • możliwościami tworzenia koalicji;
  • możliwościami współpracy społeczności żydowskiej z administracją publiczną.
Categories
advocacy antisemitism coalition

Nationwide Conference of Jewish Organizations: “Contemporary challenges facing the Jewish community in Poland”

The Jewish Czulent Association in partnership with the American Jewish Committee Central Europe, the Jewish Community in Łódź, the Jewish Community in Warsaw and the Jewish Community in Wrocław organized a Nationwide Conference of Jewish Organizations entitled “Contemporary challenges facing the Jewish community in Poland.” The event received the patronage of the Union of Jewish Religious Communities in Poland and the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) in Poland. The conference was financed with funds of the Jewish Czulent Association, Kenneth Slater, the Stefan Batory Foundation and American Jewish Committee Central Europe, with non-financial support of the Commissioner for Human Rights and ODIHR Office of the Democratic Institutions and Human Rights of the OSCE.

The conference was held on 2nd and 3rd April, in Warsaw, in the Office of the Ombudsman and in the ODIHR Office of the Democratic Institutions and Human Rights of the OSCE. The meeting was attended by members and board members of Jewish religious communities and Jewish non-governmental organizations.

The purpose of the conference was to discuss:

  • challenges facing the Jewish community;
  • the possibilities of forming a coalition;
  • possibilities of cooperation between the Jewish community and public administration.

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

1 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu organizacji pozarządowych zrzeszonych w Koalicji na rzecz Równych Szans z prawniczkami i prawnikami działającymi z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) w ramach programu Pro Bono dla Równości.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele izb adwokackich i radcowskich. Spotkanie nawiązywało do realizowanego przez PTPA projektu, którego celem było budowanie platform współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami prawniczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równości w całej Polsce.

Podczas spotkanie dyskutowaliśmy nad wyzwaniami dla organizacji pozarządowych i możliwego wsparcie ze strony samorządów prawniczych i środowiska prawniczego.

PTPA zaprezentowało dobre praktyki samorządów prawniczych już teraz zaangażowanych we współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Categories
advocacy antisemitism

Conference on Combating Anti-Semitism in the OSCE Region

In February, we participated in a Conference on Combating Anti-Semitism in the OSCE Region. This was the first conference of the Slovak OSCE Chairmanship and was opened by OSCE Chairperson-in-Office Minister of Foreign and European Affairs of Slovakia Miroslav Lajčák.

It gathered political leaders, government representatives, as well as stakeholders from academia, civil society organizations, and the media, providing a forum for facilitated discussions about challenges and good practices in addressing anti-Semitism.

Four panels addressed the security of Jewish communities and individuals; the role of education in addressing Anti-Semitism and promoting Holocaust remembrance initiatives; the role of the media and social media; the role of the civil society and coalition-building to address anti-Semitism and all forms of intolerance and discrimination.