Categories
minority advocacy

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Dziś przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w Sejmie w LXX posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Nasza obecność związana jest z realizowanym badaniem “Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w okresie pandemii”.

Badanie z inicjatywy strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu, Mniejszości Narodowych i Etnicznych, realizowane jest przez Żydowskie Stowarzyszenie CzulentKlub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz, Jaw Dikh. Działających w ramach projektu “Nationality, Ethnicity, and Coalition Building: Agenda Setting as a Mechanism for Collaboration Among Minority Groups in Poland”, finansowanego ze środków EVZ Foundation oraz Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Spotkanie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

26 marca na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Małopolsce.

W czasie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

 • zachowania i rozwoju tożsamości, kultury i języka mniejszości;
 • organizacja kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych;
 • podręczników do kształcenia ogólnego, dla mniejszości narodowych i etnicznych;
 • doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • dotacji celowych na wsparcie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości;
 • współpracy z instytucjami.

Na spotkaniu przestawiliśmy nasze rekomendacje oparte o badaniach, jakie przeprowadziliśmy w ramach projektu Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców.

Categories
advocacy minority

Meeting with the Representative of the Małopolska Province Governor for National and Ethnic Minorities

On 26 March, at the invitation of the Deputy Director of the Social Policy Department and the Plenipotentiary of the Małopolska Province Governor for national and ethnic minorities, we participated in a meeting devoted to the current situation of national and ethnic minorities in Małopolska.

During the meeting the following issues were raised:

 • the preservation and development of the identity, culture and language of minorities;
 • organization of education of national and ethnic minorities;
 • textbooks for general education, for national and ethnic minorities;
 • teachers’ professional development; targeted subsidies to support activities aimed at protecting, preserving and developing the cultural identity of minorities;
 • cooperation with institutions.

At the meeting, we presented our recommendations based on the research we carried out as part of the project Good Practices / Actions for National and Ethnic Minorities and Foreigners.

Categories
advocacy human rights minority Uncategorized

Second National Congress on Human Rights, 14-15 December 2018

The Second Congress was organized in the centenary of Polish independence, but also in 70 years from the signing of the Universal Declaration of Human Rights and in 25 years after Poland was bound by the provisions of the European Convention on Human Rights. The purpose of the Congress was the debate on current challenges in the protection of human and civil rights in Poland, guaranteed in the Constitution and international treaties ratified by our country. Congress was organizered by Commissioner for Human Rights in Poland, in cooperation with the Office of Democratic Institutions and Human Rights OSCE

During the congress, we could hear two of our members:

Anna Makówka-Kwapisiewicz in the panel “Policy of the state towards minorities – the need for change”.

Anna Zielińska, who led the workshop “Crimes motivated by hatred”.

Categories
advocacy coalition minority

Workshop for Jewish organizations in Wroclaw

On the 17th of December, in the Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Social Development Center in Wrocław), we conducted the workshop for Jewish organizations in Wrocław. During the training, participants had the opportunity to hear details of the cooperation offer of the City Hall in Wrocław with minority organizations. It was presented by a member of the Intercultural Dialogue Team at the Social Development Center in Wrocław, Mrs. Dorota Kozak-Rybska.

As part of the training, we presented the basic possibilities
organization support offered by public administration units. The organizations obtained information:
• how to start cooperation with the local government administration,
• how to write a grant application (where to start, most frequently made mistakes, dangers about which we must be aware),
• how to build the image of the organization as an important partner in participatory processes for an open society.

As part of the workshop, we also presented the ToolKit for minority organizations, prepared by the Jewish Association Czulent and examples of good practices that we published in our latest publication
The Book of Good Practices of Actions for National and Ethnic Minorities and Foreign Residents.

Thank you very much for help in organizing the training:

 • the Jewish Community in Wrocław,
 • Social Development Center in Wrocław,
 • Ms. Manuela Pliżga-Jonarska – coordinator for intercultural dialogue,
 • Ms. Dorota Kozak-Rybska – a member of the Intercultural Dialogue Team at the Wroclaw Social Development Center.

The next training in Warsaw on January 7, organized in cooperation with the Jewish Community in Warsaw.

Categories
culture minority

U Rzecznika Praw Obywatelskich o kulturze mniejszości narodowych i etnicznych

Reprezentantka Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Ruta Śpiewak, uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Zespoł ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Było ono poświęcone prawom mniejszości narodowych, etnicznych i posługującej się językiem regionalnym w obszarze kultury.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent przedstawiło Rzecznikowi Praw Obywatelskiej poniższe rekomendacje:

 1. Wypracowanie strategi wsparcia, traktującej dziedzictwo mniejszościowe jako element całościowego pejzażu kulturowego Polski. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu obejmującego
  przedstawicieli mniejszosci i ekspertów z MSWiA, MKiDN, MEN. Taki zespół mógłby wskazać nie tylko wytyczne dla przyszłych konkursów ale i zmiany w systemie edukacji.
 2. Wsparcie projektów odnawiających znaczenie dziedzictwa kultur mniejszościowych – czyli działania, które budują tożsamość poszczególnych grup mniejszościowych. Możliwość dodatkowych punktów dla w/w zadań w państwowych instytutach których celem jest wspieranie kultury typu Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Ksiażki, NInA itp.
 3. Koncentracja na długofalowych programach, projektach. Znalezienie balansu między organizacją dużych festiwali a mniejszych wydarzeń o dłuższym trwaniu, między wsparciem działań prezentujących kulturę a wsparciem dział na rozwój kultury.
Categories
advocacy minority

Team of the Union of Polish Metropolises for Migration and Integration meet in Krakow

The Team of the Union of Polish Metropolises for Migration and Integration meets in Krakow on the subject of activities of non-governmental organizations for multiculturalism and cooperation of NGOs with local self-government units. Representatives of non-governmental organizations Aleksandra Zapolska from the Ukrainian Club in Krakow – Zusticz Foundation and Piotr Kwapisiewicz from the Czulent Jewish Association present the Book of Good Practices taking into account the results of surveys concerning cooperation between Municipal Offices and NGOs operating in the multicultural area and for national and ethnic minorities and foreigners. Participants will also listen to a lecture by Anna Rostocka, Director of the Office of the International Organization for Migration in Poland, eg “Practical solutions for migration challenges in Poland and in the world”.

Meeting organizer UMP: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie

Source: https://www.facebook.com/OtwaryKrakow

Categories
education minority

Le Colloquue, Parents-Enfants Defis & Avenir

March 26th in Paris, the Czulent Jewish Association represented by Anna Makówka-Kwapisiewicz attended the Le Colloquue, Parents-Enfants Defis & Avenir. We at Czulent Jewish Association are excited to cooperate with ICJW and eager to access their experience.