Kategorie
dyskryminacja mniejszości prawa człowieka

Next door / Po sąsiedzku

Next door / Po sąsiedzku

Ideą projektu było budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także przeciwdziałanie patologicznym sytuacjom: ksenofobii, dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym, wykluczeniu społecznemu.

Zależało nam na zbliżeniu wspólnymi działaniami różnych grup tworzących polskie społeczeństwo: Polaków, Ukraińców, Tatarów, Żydów, grekokatolików, katolików, prawosławnych, muzułmanów, niewierzących i innych. W nadziei, że wspólne działania w lokalnych środowiskach przyniosą efekty na poziomie całego społeczeństwa, chcieliśmy stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Nasze szczegółowe cele to:

 • zwiększenie świadomości o sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych u ważnych partnerów społecznych w pięciu lokalnych ośrodkach;
 • wytworzenie przyjaznej przestrzeni dla integracji grup mniejszościowych i polskiego społeczeństwa;
  utworzenie lokalnych koalicji;
 • rozpoczęcie prac koalicji;
 • stworzenie raportu na temat relacji społecznych i potrzeb mniejszości w oparciu o doświadczenia z projektu.

Projekt realizowany od sierpnia 2017 r. do marca 2018 r.

Partnerzy:

 • Klub Inteligencji Katolickiej – lider
 • Fundacja Zustricz
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wsparcie finansowe:

 • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State

podobne projekty