o stowarzyszeniu

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – jest niezależną, non-profit organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. Stowarzyszenie skupia ekspertki i ekspertów, należących do żydowskiej społeczności w Polsce.

Anna Makówka-Kwapisiewicz i Gubernator Howard Dean, były Przewodniczący DNC, na spotkaniu w Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR)
Anna Zielinska na konferencji organizacji żydowskich w Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR)

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – jest niezależną, non-profit organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. Stowarzyszenie skupia ekspertki i ekspertów, należących do żydowskiej społeczności w Polsce.

Stowarzyszenie jako organizacja rzecznicza, działa na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji, z uwzględnieniem dyskryminacji krzyżowej.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, także o zasięgu globalnym. Jest członkiem International Council of Jewish Women (ICJW), Koalicji Równych Szans oraz ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education.

Do priorytetowych zadań Stowarzyszenia należy:

1.

Rzecznictwo i działalność strażnicza

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych. Poprzez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm, rasizm i dyskryminację. Współpracując z instytucjami, administracją publiczną, ciałami dialogowymi Towarzystwo przyczynia się do zmian w mentalności i przepisach prawa polskiego dotyczących tolerancji i rasizmu. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z ODIHR/OSCE, AJC Central Europe, NDI, ENAR, Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

2.

Wzmocnienie środowiska żydowskiego

Stowarzyszenie stawia sobie za cel budowanie sojuszy, koalicji i inicjuje tworzenie instrumentów prawnych oraz programów i strategii, które umożliwiają i wspierają instytucje żydowskie w rozwoju społeczności żydowskiej. Stowarzyszenie działa na rzecz budowania silnego poczucia wspólnoty i współpracy w obrębie organizacji żydowskich w Polsce.