Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Partnerzy

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent działa w koalicjach i w partnerstwie z polskimi i zagranicznymi partnerami. Wspólne działanie nie tylko przyczynia się do efektywności naszych działań ale i przyczynia się do ciągłego naszego rozwoju.

Fundacji Joint Distribution Committee (JDC)

Joint Distribution Committee działa w ponad 70 krajach wspierając żydowskie społeczności na całym świecie, a także udzielając pomocy humanitarnej potrzebującym, niezależnie od ich pochodzenia i religii. W Polsce Fundacja JDC wspiera lokalne stowarzyszenia i instytucje żydowskie, organizuje liczne projekty kulturalne i edukacyjne.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent od powstania wspierane jest przez JDC zarówno merytorycznie jak i finansowo.

www.jdc.org

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z RPO w ramach realizowanych projektów rzeczniczych mających na celu wzmocnienie głosu mniejszości narodowych i etnicznych.

www.rpo.gov.pl

Koalicja Równych Szans

to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem koalicji. Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Koalicja Równych Szans

YES Forum

Celem koalicji jest:

  • Popraw przyszłej perspektywy narażonych na wykluczenie młodych ludzi w zakresie edukacji, szkoleń i zatrudnienia.
  • Zwiększenie uczestnictwa narażonej na wykluczenie młodzieży w demokratycznych procesach decyzyjnych.
  • Zwiększenie politycznego i społecznego zainteresowania kwestii związanymi z młodzieżą w tworzonych programach, strategiach i politykach.

www.yes-forum.eu

International Council of Jewish Women (ICJW)

jest organizacją patronacką reprezentującą żydowskie kobiety i organizacje kobiece w 34 krajach. ICJW ma status doradczy w Organizacji Narodów Zjednoczonych i utrzymuje stałe przedstawicielstwa w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu i Paryżu. ICJW jest również reprezentowana w Radzie Europy, Europejskim Lobby Kobiet, Międzynarodowej Radzie Kobiet, Światowym Kongresie Żydów i wielu innych organizacjach międzynarodowych i regionalnych.

icjw.org

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR)

Biuro ma pełnić trzy zasadnicze funkcje: monitorowanie przestrzegania praw człowieka, informowanie o operacyjnych aspektach implementacji praw człowieka w strukturze OBWE, wspieranie OBWE w dziedzinie pomocy państwom dążącym do wprowadzenia lub polepszenia przestrzegania praw człowieka na ich terytorium.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z ODHIR w obszarze monitorowania mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści.

www.osce.org/odihr

National Democratic Institute (NDI)

jest organizacją non-profit działającą na rzecz wspierania i wzmacniania demokratycznych instytucji na całym świecie poprzez uczestnictwo obywateli, otwartość i odpowiedzialność w rządzie.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z NDI na polu budowaniu koalicji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracy międzyreligijnej.

www.ndi.org