NASZA HISTORIA

nasza historia

2004

Grupa studentów żydowskich zainicjowała powstanie Stowarzyszenia Czulent w 2004 roku. Na początku naszej działalności stworzyliśmy przestrzeń dyskusji. Co to znaczy być Żydem w Polsce? Czym jest tożsamość żydowska? Jak ją budować? Nasze działania koncentrowały się na spotkaniach integracyjnych, których celem było wzmacnianie tożsamości oraz poszerzanie wiedzy o tradycji, kulturze i historii żydowskiej.

2006

Rozwijając swoje działania, w 2006 roku tworzyliśmy pierwsze projekty kulturalne takie jak: Biblioteka im. Remu, Salon Literacki oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Cześć́ osób podjęła działania antydyskryminacyjne, poprzez organizację warsztatów dla uczniów polskich szkół („Spotkanie w Polin”).

Widząc duże zainteresowanie społecznością żydowską wśród turystów odwiedzających Polskę, rozpoczęliśmy projekt „Mifgashim be Polin”. Prowadziliśmy warsztaty, wykłady, pokazy filmowe prezentujące obecną społeczność żydowską w Polsce.

2008

Stowarzyszenie dołączyło do Koalicji Równych Szans. To nieformalna platforma skupiająca najważniejsze w Polsce organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka oraz promowania zasad równości i niedyskryminacji.

W tym samym roku rozpoczęliśmy działalność na polu dialogu międzyreligijnego i dołączyliśmy do międzynarodowej koalicji Religions for Peace, European Interfaith Youth Network.

Nasze bogate doświadczenie na polu edukacji nieformalnej pozwoliło nam na realizowanie działań skierowanych do trenerów antydyskryminacyjnych. W tym celu rozpoczęliśmy projekty: „Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności” oraz „Krakowski Szlak Kobiet, poruszające współczesne problemy związane z zagadnieniem równości i różnorodności”.

2010

W sześć lat od pierwszego spotkania Stowarzyszenie stało się ważnym miejscem dla lokalnej społeczności. Wyszliśmy naprzeciw jej potrzebom i zaczęliśmy prowadzić́ działania edukacyjne dla najmłodszych. W 2010 roku wydaliśmy pierwszą książkę „A Majse” i przekazaliśmy ją nieodpłatnie dzieciom żydowskim w całej Polsce. Od tego momentu Czulent nie tylko promuje kulturę żydowską, ale także tworzy ją. Do dzisiaj Stowarzyszenie wydało cztery książki dla dzieci, wielokrotnie nagradzane w Polsce i zagranicą.

Stopniowo nasza organizacja studencka przeobraziła się w Stowarzyszenie skupiające młodych profesjonalistów z różnych dziedzin, których łączy żydowska tożsamość oraz przekonanie, że jest czymś cennym, co należy pielęgnować i umacniać.

2014

W 2014 roku rozpoczęliśmy ważny projekt antydyskryminacyjny „Antysemityzm nie jest poglądem”. Tym samym rozpoczęliśmy działalność rzeczniczą. Podjęliśmy innowacyjne działania, które w efekcie przyczynią się do zwiększenia świadomości dotyczącej przeciwdziałania antysemityzmowi, nazwania go i poznania jego form we współczesnej Polsce. Projekt został objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

2017

Na przełomie lat 2017/2018 opublikowaliśmy raport o współpracy administracji publicznej z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych. Powstał on w oparciu o badania administracji publicznej oraz organizacji mniejszościowych w 18 największych miastach Polski i prezentował dobre praktyki. Projekt był finansowany ze środków Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State.

Obecnie pracujemy z agencjami rządowymi w Polsce, działamy w koalicjach organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO) na rzecz tworzenia społeczeństwa otwartego i tym samym przyczyniamy się do zmian mentalności i przepisów prawa polskiego na rzecz tolerancji.