Kategorie
edukacja mniejszości

Podstawa programowa dla szkółek żydowskich

Podstawa programowa dla szkółek żydowskich

Opracowana przez nas Podstawa Programowa wspiera w wychowanie człowieka aktywnego społecznie, budującego i mającego wpływ na życie społeczności żydowskiej w Polsce, dlatego koncentruje się na budowaniu tożsamości dziecka i edukacji partycypacyjnej bazującej na metodologii Janusza Korczaka, tradycji i kulturze żydowskiej, literaturze i historii narodu żydowskiego w Polsce.

Żydowska edukacja była i jest bardzo ważnym elementem dziedzictwa, tożsamości i tradycji żydowskiej. W przeszłości nauka dzieci żydowskich rozpoczynała się tradycyjnie w domu. Rodzice uczyli tradycji, zasad wiary, szacunku dla dorosłych, podstawowych modlitw. Od średniowiecza działały szkoły: podstawowe chedery i wyższe jesziwy. W 1919 roku wprowadzono w Polsce obowiązkowe szkolnictwo podstawowe, zaczęła powstawać nowoczesna oświata żydowska – narodowa, religijna i świecka: freblówki, szkoły powszechne męskie i żeńskie, kursy dla chłopców i dziewcząt, seminaria rabiniczne, gimnazja i licea. Osiągnięcia, które wprowadzono stracono podczas Holokaustu. Tradycja oraz kultura Żydów Polskich została zniszczona i wykorzeniona.

Obecnie odradzająca się społeczność w Polsce stara się zapełnić braki edukacyjne swoich dzieci jednak jest to bardzo trudne zadanie ze względu na ograniczone możliwości społeczności żydowskiej, życia w rozproszeniu oraz braku strategii wypracowanej przez naszą społeczność. Dzieci żydowskie w Polsce uczą się w większości w polskich szkołach publicznych i niepublicznych, a judaizm, język hebrajski i kulturę żydowską poznają podczas zajęć organizowanych przez żydowskie gminy wyznaniowe lub różne organizacje pozarządowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności żydowskiej, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, podjęło się stworzenia ujednoliconego programu nauczania, który jak zapewniło nas część instytucji żydowskich – będzie wykorzystywany przez szeroko rozumiane żydowskie placówki edukacyjne w Polsce.

Program ten odkrywa wartości kultury żydowskiej, budzi poczucie tożsamości, jednocześnie kształcąc w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur oraz integruje uczniów żydowskich. Naszym celem stworzenie ujednoliconej podstawy edukacyjnej bazującej na doświadczeniu takich edukatorów jak Janusz Korczak, na kulturze i historii Żydów, poszerzonej o j. jidysz miało na celu budowanie tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego. Podstawa ta pełni również podstawę do rozwoju życia kulturalnego i religijnego uczniów i całych ich rodzin.

W ramach projektu oprócz podstawy programowej, przygotowane zostało zestawienie dokumentów wskazujących na możliwości edukacji mniejszościowej prowadzonej przez poszczególne społeczności żydowskie jaka jest przewidziana przez polski system edukacji.

Pobierz Podstawę Programową:

Projekt zrealizowany w roku 2019.

Wsparcie finansowe:

 • Koret Foundation
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

podobne projekty

Kategorie
antysemityzm edukacja rzecznictwo

Antysemityzm nie jest poglądem

Antysemityzm nie jest poglądem

Przeprowadziliśmy analizę podręczników edukacji nieformalnej i podręczników szkolnych pod kątem przedstawianych informacji o szeroko rozumianej kulturze, tradycji i historii Żydów w Polsce.

Przygotowaliśmy podręczniki skierowane do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na poziomie edukacji akademickiej oraz podstawowej – formalnej i nieformalnej.

www.antysemityzm.org

W ostatnich latach w Polsce można zauważyć wzrost zainteresowania kulturą żydowską. W każdym większym mieści co roku odbywa się co najmniej jeden festiwal promujący ową kulturę. Pomimo tego, jak wynika z sondaży, w Polsce poglądy antysemickie są wciąż powszechnym zjawiskiem.

Jak można zdefiniować dzisiejszy antysemityzm? Jak uczyć o społeczności żydowskiej, unikając przekazywania bądź umacniania stereotypów o Żydach? W roku 2014 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent rozpoczęło projekt we współpracy z Fundacją Autonomia pt.: „Antysemityzm nie jest poglądem” będący odpowiedzią na powyższe pytania.

W ramach projektu przeanalizowaliśmy 147 podręczników. Skupiliśmy się głównie na następujących przedmiotach: historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, wychowanie do życia w rodzinie oraz – w minimalnym stopniu – na języku polskim i podręcznikach edukacji
wczesnoszkolnej. Analizie podlegały tylko podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a ich treść była weryfikowana przez ekspertów ustanowionych przez ministerstwo. Podręczniki zostały wybrane z wykazu podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej do nowej podstawy programowej (stan na rok 2014).

W dzień przed rocznicą Powstania w Gettcie Warszawskim, 18 kwietnia 2016 roku, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent wraz z Fundacją Autonomia i Fundacją Korczakowską zorganizowało konferencję pt.: „Antysemityzm nie jest poglądem. Tematyka żydowska, treści antysemickie i schematy argumentacyjne w podręcznikach szkolnych”. W konferencji uczestniczyło 70 osób. Celem spotkania było przedstawienie rezultatów analizy podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN oraz materiałów edukacyjnych dla trenerów. Wszystkie treści analizowane były pod kątem zawartych w nich: kwestii dotyczących Żydów, treści antysemickich i schematów argumentacyjnych. Drugim celem konferencji było wypracowanie mechanizmów przeciwdziałania antysemityzmowi w środowisku szkolnym i edukacyjnym. Podczas seminarium uczestnicy zapoznali się z praktykami resortów i instytucji odpowiedzialnych (lub współodpowiedzialnych) za akceptację i tworzenie podręczników szkolnych i innych materiałów edukacyjnych.

W 2016 roku zakończyliśmy ten ważny dla tak wielu instytucji projekt antydyskryminacyjny. Podjęliśmy innowacyjne działania, które przyczyniły się do zwiększenia świadomości o rozpoznaniu i przeciwdziałaniu antysemityzmu we współczesnej Polsce.

W ramach projektu przygotowaliśmy trzy podręczniki skierowane do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na poziomie edukacji akademickiej oraz podstawowej – formalnej i nieformalnej:

1. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek
Pozycja zawiera analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich, raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów.

2. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Podręcznik dla edukatorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny dla młodego człowieka sposób poznać wolne od uprzedzeń informacje o społeczności żydowskiej, i nie tylko.

3. Zeszyt ćwiczeń
Zeszyt jest uzupełnieniem scenariuszy lekcji opracowanych w podręcznikach. Zawarte w nim ćwiczenia rozwijają kreatywność dzieci.

Projekt realizowany w latach 2014 – 2016.

Organizatorzy:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

 • Fundacja Autonomia

Patronat:

 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Wsparcie finansowe:

 • Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG
 • The Kronhill Pletka Foundation
 • International Council of Jewish Women
 • Network of East-West Women
 • Kenneth Slater
 • Allen Haberberg
 • Shalom Levy
 • Michael Traison

podobne projekty

Kategorie
edukacja kultura mniejszości

Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Celem projektu było zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci reprezentujących różne mniejszości narodowe, etniczne i religijne zamieszkujące region Małopolski. Organizatorom zależało na integracji najmłodszych. Organizacji wydarzenia towarzyszyło przekonanie, że takie przedsięwzięcia pomagają w przełamaniu stereotypów i w walce z wszelkimi przejawami rasizmu i antysemityzmu.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zorganizowało wielokulturowy Dzień Dziecka, czyli Unzere Kroke (w j. jidysz „nasz Kraków”).

Chcieliśmy zaprezentować naszą kulturę w sposób wychodzący poza schematy, stereotypy, a także poza folkloryzację etniczności i wielokulturowości, która jest obecnie powszechna. Wszystko po to, aby stworzyć możliwość dogłębnego poznania kultury mniejszości jako części składowej kultury i dziedzictwa Polski.

W 2013 roku koncepcje warsztatów przygotowali artyści znani i cenieni w Polsce i zagranicą: Bogusław Barnaś (architekt), Urszula Palusińska (ilustratorka i reżyserka), Małgorzata Mirga (sztuki wizualne), Krzysztof Gil (sztuki wizualne) i Anna Rozenfeld (jidiszystka). Celem warsztatów było przedstawienie różnorodnego Krakowa z punktu widzenia dzieci z rożnych mniejszości narodowych i etnicznych. Dzieci zbudowały instalację z pudeł na dziedzińcu Synagogi Starej. W zabawie wzięło udział ponad 70 młodych uczestników.

W 2014 r. odbyła się druga edycja warsztatów, których koncepcję opracowali: Urszula Palusińska (ilustratorka i reżyserka), Małgorzata Mirga (sztuki wizualne), Krzysztof Gil (sztuki wizualne) i Anna Rozenfeld (jidyszystka). Dzieci narysowały parometrową, symboliczną mapę Małopolski w Parku Jordana. Na mapie zaznaczały miejsca związane z ich kulturą, dziedzictwem i religią. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników.

Projekt realizowany w 2013 r. i 2014 r.

Organizatorzy:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

 • Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
 • Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie
 • Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”
 • Centrum Edukacyjne Chabad Lubawicz w Krakowie
 • Koło Rosjan w Krakowie
 • Stowarzyszenie Ruska Bursa
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce o/Kraków
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha
 • Towarzystwo Słowaków w Polsce

Wsparcie finansowe:

 • Joint Distribution Committee Polska
 • Konsulat Generalny USA w Krakowie
 • Muzeum Historyczne Krakowa
 • Ambasada Izraela
 • Fundacja Szalom
 • Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.
 • Urząd Miasta w Krakowie
 • Wydawnictwo Austeria
 • Wydawnictwo Nisza
 • Wydawnictwo BONA

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja edukacja mniejszości prawa człowieka

Jestem Stąd – Polska Wielu Narodów

Jestem Stąd –
Polska Wielu Narodów

Wystawa „Jestem stąd. Polska wielu narodów” ma charakter edukacyjny. Adresowana jest głównie do młodzieży szkolnej. Praca z wystawą daje możliwość refleksji nad zagadnieniami dotyczącymi tożsamości, wielokulturowości i tolerancji.

www.jestemstad.pl

Wystawa składa się z dwóch części: tzw. indywidualnej i opisowej. W pierwszej zaprezentowano zdjęcia portretowe 15 przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych (tj.: białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej, słowackiej, śląskiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej) oraz kilka fotografii nawiązujących do życia danej grupy. Uzupełnieniem materiału ilustracyjnego są cytaty pochodzące z wywiadów z portretowanymi na wystawie osobami. Odnoszą się one do złożonej tożsamości narodowej i etnicznej bohaterów, relacji pomiędzy nimi a większością społeczeństwa oraz obecnych problemów mniejszości żyjących w Polsce. Część druga wystawy, która aktualnie jest w przygotowaniu, będzie miała charakter opisowy. Za pomocą wybranych fotografii i tekstów przedstawione zostaną w niej historia i kultura mniejszości etnicznych i narodowych.

Wystawa została opracowana w taki sposób, by po wcześniejszym przygotowaniu przez nauczyciela młodzież mogła z nią samodzielnie pracować. Jej pedagogiczne założenie opierają się tzw. „edukacji rówieśniczej”, zgodnie z którą uczniowie są sami odpowiedzialni za oprowadzanie po wystawie i organizację towarzyszącego jej programu edukacyjnego.

Na potrzeby wystawy przygotowano stronę www.jestemstad.pl, która stanowi jej metodyczne wsparcie. Niniejsza strona internetowa zawiera cały materiał ikonograficzny i tekstowy znajdujący się na wystawie. Użytkownicy mogą tutaj znaleźć przydatne materiały dydaktyczne.

Projekt zrealizowany w roku 2010.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie
 • Anne Frank House

Partnerzy:

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Wsparcie finansowe:

 • Ministerstwo Zdrowia, Opieki i Sportu Królestwa Niderlandów
 • Taube Foundation for Jewish Life & Culture

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja edukacja kultura

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności.

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki.

Historia i współczesność dla równości i różnorodności.

Projekt poświęcony przeciwdziałaniu dyskryminacji (w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi) oraz przywróceniu pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa.

W ramach projektu zorganizowano spotkania otwarte, projekcje filmowe i cykl szkoleniowy pod nazwą Krakowski Szlak Kobiet. Przygotowana została także nieodpłatna publikacja „Przewodniczka po Krakowie emancypantek, Polek i Żydówek”, połączona z obszerną częścią poświęconą edukacji antyuprzedzeniowej.
Celem projektu przeciwdziałanie dyskryminacji (w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi) oraz przywrócenie pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa.

Inspiracją była działalność krakowskich emancypantek między XVIII a XX wiekiem. Były to Polki i Żydówki dążące do osobistego, politycznego, zawodowego i edukacyjnego uniezależnienia kobiet, ponad różnicami kulturowymi i religijnymi. Na podstawie ich doświadczeń rozpoczęliśmy dyskusję o współczesności i naszej własnej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa otwartego na różnorodność, niedyskryminującego.

Projekt został objęty patronatem przez Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz patronatem honorowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt był realizowany od października 2008 roku do czerwca 2009 roku.

Organizatorzy:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet

Partnerzy:

 • Fundacja Jewish Community Centre

Patronat:

 • Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wsparcie finansowe:

 • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Budżet Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

podobne projekty

Kategorie
edukacja kultura

Projekt wydawniczy „Majses”

Majses
– projekt wydawniczy

W ramach projektu „Majses” powstała seria książek edukacyjnych dla dzieci. Jej treść pozwala odkrywać dorobek kulturowy i bogactwa żydowskich tradycji, odwołując się przy tym do uniwersalnych wartości. Książki wydawane przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent są bezpłatnie przekazywane dzieciom żydowskim w całej Polsce.

Do tej pory ukazały się trzy publikacje:

 • A Majse – zabawne wyliczanki nawiązujące do tradycji żydowskich,
 • Majn Alef Bejs – rymowanki prezentujące alfabet żydowski,
 • Jontew Lider – wiersze o najważniejszych świętach żydowskich,
 • Jidiszer Zoo – wierszyki o zwierzętach.

Za pośrednictwem Gmin Żydowskich, JDC Polska, Szkół Żydowskich oraz stowarzyszeń i fundacji żydowskich zajmujących się szeroko pojętą edukacją, książki są nieodpłatnie przekazywane dzieciom pochodzenia żydowskiego w całej Polsce. Od 2010 roku, kiedy ukazała się pierwsza publikacja, seria jest z powodzeniem wykorzystywana w warsztatach i programach edukacyjnych realizowanych w lokalnych społecznościach żydowskich.

Już na etapie przygotowywania projektu zastanawialiśmy się nad tym, jak pokazać dzieciom historię, tradycję i religię żydowską w sposób zrozumiały, zabawny i interesujący. Zdecydowaliśmy się na najlepszą i najłagodniejszą formę edukacji jaką jest bajka w języku jidysz a majse (stąd nazwa projektu). To właśnie bajki są nieocenione w przybliżaniu najmłodszym rodzimej kultury i mogą służyć jako narzędzie w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. Dziecko zapoznając się z treścią bajki opisującej typowe dla kultury żydowskiej wartości, także o charakterze duchowym, poznaje dziedzictwo swojego narodu. Bajki zamieszczone w naszych książkach mają postać wierszowanych opowieści. Autorami są pisarze żydowscy tworzący w latach międzywojennych, w języku jidysz: Icchak Lejbusz Perec, Kadia Mołodowska, Lejb Kwitko, Ida Maze, Jehoszua Kamiński i Szmuel Cesler.

Projekt realizowany jest od 2010 r.

Projekt finansowany przez:

 • Zygmunta Rolata
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Taube Foundation for Jewish Life and Culture
 • The American Jewish Joint Distribution Committee
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • The Dutch Jewish Humanitarian Fund
 • The Kronhill Pletka Foundation
 • The Morris J. and Betty Kaplun Foundation
 • Hebrew fonts donated by MASTERFONT –
 • www.masterfont.co.il

Nagrody:

 • Nagroda główna Bologna Ragazzi Award w kategorii NON-FICTION

Nagrody dla Urszuli Palusińskiej za ilustracje do książki Majn Alef Bejs:

 • srebro w konkursie European Design Awards,
 • wyróżnienie na biennale ilustracji ILUSTRARTE w Lizbonie,
 • wyróżnienie w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY.

podobne projekty

Kategorie
edukacja

Unzere Kinder / Szkółka Niedzielna

Unzere Kinder
Szkółka Niedzielna

Szkółka Niedzielna była prowadzona przez Stowarzyszenie w latach 2012 – 2019. Celem szkółki było poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii i kultury żydowskiej. Koncentrowaliśmy się na tym, by nasi najmłodsi stworzyli swoją małą wspólnotę, tak, aby w przyszłości mogli być aktywnymi członkami społeczności żydowskiej.

W roku 2010 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zrealizowało projekt „A Majse” („Bajka”), którego celem było przybliżenie dzieciom rodzimej kultury i rozwijania poczucia tożsamości żydowskiej. Widząc, jakim zainteresowaniem cieszyła się książka, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność skierowaną do dzieci. Tak powstał projekt Unzere Kinder (Nasze Dzieci).

Od 2011 roku realizowany był jako warsztaty kreatywne, w których uczestniczyły dzieci członków społeczności żydowskiej w Krakowie. Z roku na rok zauważyliśmy rosnącą liczbę maluchów, których rodzice pragną wychowywać w duchu żydowskiej tożsamości.

Z początkiem czerwca 2014 roku Szkółka Niedzielna ruszyła z nowym, rozszerzonym programem. Był on nastawiony na wzbudzanie zainteresowania żydowską kulturą, tradycją oraz zwyczajami religijnymi. Oferowaliśmy dzieciom naukę języka hebrajskiego, lekcji tradycji i religii oraz warsztaty artystyczne na temat sztuki i historii żydowskiej, prowadzone przez znanych artystów.

Szkółka byłą prowadzona w duchu Korczakowskim – dzieci nie tylko uczestniczyły w zajęciach, ale też współtworzą ich program.

Projekt realizowany był od 2012 do 2019 roku.

Projekt finansowany był przez:

 • American Jewish Joint Distribution Committee
 • Dutch Jewish Humanitarian Fund
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Żydowską Gminę Wyznaniowa w Krakowie

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja edukacja kultura

Krakowski Szlak Kobiet

Krakowski Szlak Kobiet

Projekt „Krakowski Szlak Kobiet” koncentrował się na historycznym dorobku kobiet związanych z Krakowem (i nie tylko nim). Celem projektu było wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz demokracji, obywatelskiej postawy oraz równości kobiet i mężczyzn.

Inicjatywę zainspirowały kobiety, które zostawiły po sobie spuściznę w postaci: praw wyborczych, prawa do studiowania, prawa do pracy, oraz cennych doświadczeń z przełamywania społecznych, ograniczających wyobrażeń o rolach płci. Podręczniki szkolne oraz miejskie przewodniki pomijają wspólne, emancypacyjne doświadczenia tych kobiet, przez co są one unieważniane. Dlatego w ramach projektu przywróciliśmy pamięć o dokonaniach i dziedzictwie kobiet związanych z Krakowem, które wywodziły się z różnych grup i społeczności, współtworzyły to miasto i walczyły o równouprawnienie, angażując się w ruch emancypacyjny lub indywidualnie przełamując społeczne bariery płci. Nasze działania edukacyjne i badawcze doprowadziły do odzyskania tych niesprawiedliwie zapomnianych postaci dla wspólnej pamięci mieszkanek i mieszkańców Krakowa, i nie tylko.

Celem „Krakowskiego Szlaku Kobiet” było wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz demokracji, obywatelskiej postawy oraz równości kobiet i mężczyzn. Dążyliśmy do tego poprzez edukację o historii kobiet oraz o procesach emancypacyjnych i walce kobiet o równouprawnienie jako elemencie walki o demokrację.

W roku 2010 „Krakowski Szlak Kobiet” wygrał w plebiscycie Gazety Wyborczej „Kulturalne Odloty” w kategorii Wydarzenie 2010.

Projekt realizowany w latach 2009-2010. Był kontynuacją projektu „Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności”.

Projekt zrealizowany w roku 2010.

Organizatorka:

 • Fundacja Przestrzeń Kobiet

Partner:

 • Żydowskie Stowarzyszeniem Czulent

Patronat medialny:
Feminoteka, MultiKulti, ngo.pl, geender.pl, Krytyka Polityczna, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Midrasz – miesięcznik o kulturze żydowskiej, Portal Społeczności Żydowskiej Jewish.org, TVP Kraków, Radio Kraków Małopolska

Wsparcie finansowe:

 • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Budżet Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 • The Taube Foundation for Jewish Life & Culture
 • Network of East-West Women w ramach Book and Journal Project

podobne projekty

Kategorie
edukacja

Mifgashim be Polin

Mifgashim
be Polin

Ten projekt edukacyjny skierowany był do osób żydowskiego pochodzenia odwiedzających Polskę oraz do wszystkich zainteresowanych historią i kulturą żydowską. Jego celem było rozszerzenie perspektywy postrzegania żydowskiej obecności w Polsce poza tematykę Holocaustu i przybliżenie naszego dziedzictwa w Polsce.

„Od tysiąca lat Żydzi byli jednym z ważnych elementów życia polskiego. Od samego początku dziejów Polski dawała się zauważyć obecność Żydów i udział ich w życiu zbiorowym. Spotykamy ich wśród pierwszych narratorów faktu powstania państwowości polskiej, bili monetę za pierwszych Piastów, z każdym następnym wiekiem coraz wyraźniej i wszechstronniej zaznaczali swoją obecność. Przez tysiąc lat byli częścią rzeczywistości polskiej. Oceniano ich rozmaicie – częściej nieżyczliwie niż życzliwie, nieraz wrogo i potępiająco. A jednak byli oni jakąś częścią składową życia polskiego, zaznaczali swoją obecność, jakoś na całość tego życia wpływali.” – pisze w monografii „Żydzi w kulturze polskiej” Aleksander Hertz.

1000-letnie dziedzictwo Żydów w Polsce zostało zdominowane przez traumatyczne wydarzenia II Wojny Światowej. Pamięć o polskich Żydach to dziś przede wszystkim ślady – cmentarze, opuszczone synagogi, ślady po mezuzach we framugach. Świadectwo żydowskiej historii w Polsce jest jednak niepełne bez wspomnienia tego ogromnego dziedzictwa poprzedzającego tragiczne wydarzenia Shoah. Historia polsko-żydowskich relacji nie jest prawdziwa, jeśli ograniczymy ją do lat wojny, będzie krzywdząca dla obu stron. Ale przede wszystkim nie pozwoli zrozumieć w jakim momencie dziejowym są dzisiaj Żydzi żyjący w Polsce oraz ci, których przodkowie z niej pochodzą.

To zrozumiałe, że obraz Polski jaki przekazali swoim dzieciom i wnukom Ocaleni z Holocaustu, obciążony jest najbardziej bolesnym doświadczeniem. Tym bardziej istotne jest, by Żydzi z diaspory, którzy odwiedzają kraj przodków mogli – poza złożeniem hołdu Nieobecnym – dotknąć także innych śladów swojej historii.

Chcemy, by projekt „Mifgashim be Polin” tworzył przestrzeń do spotkania i wymiany doświadczeń, przyczyniał się do przełamania funkcjonujących na temat Polski stereotypów i rozszerzał perspektywę patrzenia na społeczność żydowską w Polsce.

Praktyczna strona projektu to spotkania z osobami prywatnymi oraz grupami szkolnymi i uniwersyteckimi z Polski, USA, Izraela i innych krajów diaspory. Proponujemy gościom takie formy jak pokazy filmów, wykłady, warsztaty, prezentacje multimedialne i dyskusje, także wspólne posiłki które dają możliwość rozmowy na mniej formalnej płaszczyźnie. Staramy się przekazywać wiedzę o historii Żydów w Polsce, informacje na temat obecnej sytuacji społeczności żydowskiej i wymieniać doświadczenia związane ze współczesnymi, globalnymi dylematami związanymi z tożsamością.

Projekt realizowany w latach 2010-2013.

Organizatorzy:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Wsparcie finansowe:

 • Taube Foundation for Jewish Life & Culture

podobne projekty