Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Pierwsze warsztaty za nami

Pierwsze, z pięciu zaplanowanych warsztatów edukacyjnych, odbyły  się  w dniach 14 – 15 grudnia 2021 roku.  Podczas nich, uczestnicy pogłębili wiedzę na temat historii i współczesności społeczności żydowskiej, romskiej oraz emigranckiej w Polsce i w Krakowie.  Omawiane były tradycje, święta i obyczaje wspomnianych grup. Zwrócono również uwagę na różnice kulturowe, które mogą mieć znaczenie podczas interwencji. Zaprezentowano międzynarodowe i krajowe regulacje prawne dotyczące zjawiska przestępczości z nienawiści, mechanizmy stereotypizacji, stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego grup mniejszościowych. Przypomniano sposoby współpracy, dialogu, mediacji i działania mające na celu budowanie właściwych relacji z lokalną społecznością w ramach filozofii „Community policing”.  Uczestnicy warsztatów odwiedzili synagogę Remuh w Krakowie, siedzibę Chabad Lubawicz w Krakowie oraz Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

W ramach projektu podejmowane są działania zmierzające do upodmiotowienia grup w szczególności narażonych na dyskryminację. Działania te obejmują badania w obszarze partycypacji grup mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów, których rezultatem będzie wskazanie właściwych kierunków w zakresie efektywnego tworzenia lokalnych zasad włączających grupy narażone na dyskryminację.

Kolejnym obszarem aktywności jest wypracowywanie modelu działań służących poprawie polityki dotyczącej ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Tu prowadzone są konsultacje społeczne oraz aktywności w formie warsztatowej, do których zaproszeni zostali funkcjonariusze Policji, liderzy mniejszości, a także pracownicy Urzędu Miasta Krakowa.

W szkoleniu wzięli udział policjanci – dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Tarnowie, a za organizację odpowiadał Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu “Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, ze środków finansowych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Gminą Miejską Kraków, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz American Jewish Committee Central Europe.