Kategorie
antysemityzm rzecznictwo

ENCATE – spotkanie Sieci online

Związku z pandemią kolejne spotkanie paneuropejskiej sieci ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education, odbyło się online. Kluczowym temetem spotkania była komunikacja, zarówno wewnętrzna skierowana do organizacji będących członkami w sieci, jak i na zewnątrz naszej sieci.

Zapraszamy do śledzenia działań ENCATE:

www.encate.eu

linkedin

twitter

Kategorie
mowa nienawiści prawa człowieka

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej

ODiHR / OSCE

W dniu 22 listopada 2019 r. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu roboczym „Zwalczanie dyskursu nietolerancyjnego, mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej” w Pradze. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących zwalczania mowy nienawiści w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Tematy poruszane na spotkaniu obejmowały walkę z ksenofobią, rasizmem, dyskryminacją i nietolerancją oraz możliwości współpracy między krajami regionu w tym zakresie.

Spotkanie robocze miało na celu zapewnienie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego możliwość (1) zbadania dostępnych im narzędzi w przeciwdziałaniu nietolerancyjnemu dyskursowi, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści, (2) zbadaniu wyzwań, przed którymi stoją organizacje społeczeństwa obywatelskiego w regionie Wyszehradzkim, (3) działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pozwalające stawić czoła tym wyzwaniom, (4) opracowanie listy najlepszych praktyk CSO w zakresie przeciwdziałania dyskursowi ksenofobicznemu, rasistowskiemu, dyskryminacyjnemu i nietolerancyjnemu oraz (5) oceny potencjał współpracy regionalnej.

Spotkanie robocze było współorganizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Specjalnych Doradców Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu i Odpowiedzialności za Ochronę

Kategorie
antysemityzm rzecznictwo

Konferencja na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE

W lutym braliśmy udział w konferencji na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE. Była to pierwsza konferencja słowackiego przewodnictwa OBWE, którą otworzył urzędujący przewodniczący OBWE minister spraw zagranicznych i europejskich Słowacji Miroslav Lajčák.

W konferencji uczestniczyli politycy, przedstawiciele rządów, a także przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i mediów. Celem konferencji była dyskusja na temat wyzwań i dobrych praktyk w zakresie zwalczania antysemityzmu.

W ramach konferencji przygotowano cztery panele dotyczące:

 • bezpieczeństwa społeczności zydowskiej;
 • rola edukacji i inicjatyw pamięci o Holokauście w przeciwdziałaniu antysemityzmowi;
 • rola mediów i mediów społecznościowych;
 • rola społeczeństwa obywatelskiego i budowania koalicji w walce z antysemityzmem i wszelkimi formami nietolerancji i dyskryminacji.
Kategorie
blog

Szczęśliwego Nowego Roku 2019

Z okazji nowego roku, w imieniu Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, życzymy w nowym roku

SZCZĘŚCIA – ZDROWIA – DOBROBYTU

Pragniemy wyrazić również nasze podziękowania za wasze wsparcie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent w minionym roku.

Zarząd Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Kategorie
kultura mniejszości

U Rzecznika Praw Obywatelskich o kulturze mniejszości narodowych i etnicznych

Reprezentantka Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Ruta Śpiewak, uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Zespoł ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Było ono poświęcone prawom mniejszości narodowych, etnicznych i posługującej się językiem regionalnym w obszarze kultury.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent przedstawiło Rzecznikowi Praw Obywatelskiej poniższe rekomendacje:

 1. Wypracowanie strategi wsparcia, traktującej dziedzictwo mniejszościowe jako element całościowego pejzażu kulturowego Polski. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu obejmującego
  przedstawicieli mniejszosci i ekspertów z MSWiA, MKiDN, MEN. Taki zespół mógłby wskazać nie tylko wytyczne dla przyszłych konkursów ale i zmiany w systemie edukacji.
 2. Wsparcie projektów odnawiających znaczenie dziedzictwa kultur mniejszościowych – czyli działania, które budują tożsamość poszczególnych grup mniejszościowych. Możliwość dodatkowych punktów dla w/w zadań w państwowych instytutach których celem jest wspieranie kultury typu Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Ksiażki, NInA itp.
 3. Koncentracja na długofalowych programach, projektach. Znalezienie balansu między organizacją dużych festiwali a mniejszych wydarzeń o dłuższym trwaniu, między wsparciem działań prezentujących kulturę a wsparciem dział na rozwój kultury.
Kategorie
dla ngo

Szkolenie dla organizacji żydowskich we Wrocławiu

17 grudnia w sali Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) przeprowadziliśmy szkolenie dla wrocławskich organizacji żydowskich. Na szkoleniu uczestnicy mieli możliwość usłyszeć szczegóły oferty współpracy Urzędu Miasta we Wrocławia z organizacjami mniejszości od członkini Zespołu dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, pani Doroty Kozak-Rybskiej.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy podstawowe możliwości
wsparcia organizacji jakie oferują jednostki administracji publicznej. W ramach szkolenia organizacje uzyskały informacje:
• jak nawiązać współprace z administracją samorządową,
• jak napisać wniosek (od czego zacząć, najczęściej popełniane błędy, niebezpieczeństwa o których musimy być świadomi),
• jak budować wizerunek organizacji jako ważnego partnera w procesach partycypacyjnych na rzecz otwartego społeczeństwa.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy również opracowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent ToolKit dla organizacji mniejszościowych oraz przykłady dobrych praktyk jakie opublikowaliśmy w naszej najnowszej publikacji
Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców.

Dziękujemy bardzo za pomoc przy organizacji szkolenia:

 • Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu,
 • Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego,
 • pani Manueli Pliżga-Jonarskiej – koordynatorki ds. dialogu międzykulturowego,
 • pani Dorocie Kozak-Rybskiej – członkini Zespołu dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Kolejne szkolenie w Warszawie 7 stycznia, organizowane we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

Kategorie
blog

II Kongres Praw Obywatelskich 14-15 grudnia 2018

II Kongres zorganizowany był w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Celem Kongresu byłą debata o aktualnych wyzwaniach w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce, zagwarantowanych w Konstytucji oraz  ratyfikowanych przez nasz kraj traktatach międzynarodowych.

Podczas kongresu mogliśmy usłyszeć dwie nasze członkinie:

Anne Makówka-Kwapisiewicz w panelu „Polityka państwa wobec mniejszości – potrzeby zmian”.

Anne Zielińska, która poprowadziła warsztat „Przestępstwa motywowane nienawiścią”.

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami i rekomendacjami po II Kongresie Praw Obywatelskich, dostępnymi na strona Biura RPO – https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/rekomendacje%202019%2015marca.pdf

Kategorie
blog

Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację

Reprezentantka Czulentu, Anna Makówka-Kwapisiewicz, wzięła udział w seminarium: „Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację: europejskie spotkanie”

Inicjatywa Kreuzberga przeciwko antysemityzmowi (KIgA e.V.) zorganizowała spotkanie „Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację – europejskie spotkanie”, które miało miejsce w dniach 11-13 grudnia 2018 r. w Berlinie w Niemczech. Celem spotkania było połączenie organizacji zwalczających antysemityzm i anty-muzułmańskie uprzedzenia oraz dyskusja o tym, jak można zbudować na europejskim poziomie współpracę przeciwko rosnącej nietolerancji.

To spotkanie sieciowe umożliwiło wymianę doświadczeń, metod i metod w dziedzinie konfrontacji z antysemityzmem i antymuzułmańskimi uprzedzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem obywatelskiej edukacji. Wyszczególniono różnice między poszczególnymi ideologiami nierówności w poszczególnych krajach.

Spotkanie europejskie uzyskało wsparcie niemieckiego Ministerstwa ds. Rodziny, Fundacji Pamięć, odpowiedzialność, przyszłość (EVZ) i amerykańskiemu Muzeum Pamięci o Holokauście (USHMM).

Kategorie
blog

Spotkanie wykonawcze ICJW, Paryż 2018

W dniach 5-7.11.2018 odbył się w Paryżu, zjazd członkiń
zarządów organizacji zrzeszonych w ICJW. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent reprezentowała Zuzanna Hertzberg, sekretarz zarządu stowarzyszenia.

Podczas spotkania przedstawicielki zrzeszonych organizacji przedstawiały w formie prezentacji działania reprezentowanych przez nie organizacji oraz raporty o sytuacji mniejszości żydowskiej w kontekście uwarunkowań społecznych i politycznych w krajach, w których funkcjonują ich organizacje. Prezentacja Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i została wysoko oceniona. Spotkanie było również platformą do dyskusji nad możliwą współpracą pomiędzy poszczególnymi organizacjami, ale również nad międzynarodowymi rozwiązaniami problemów związanych z rasizmem i antysemityzmem na świecie i partycypacją kobiet z afiliowanych organizacji w planowanie i aplikowanie rozwiązań kwestii związanych nie tylko z życiem i funkcjonowaniem Żydów na świecie, ale także z wkładem jaki my, jako kobiety mamy i możemy mieć, żeby stworzyć lepszy świat dla siebie i dla innych.

Kategorie
blog

Parlament chce zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich w UE

 • Posłowie przestrzegają przed skutkami bezkarności, z jaką neofaszyści działają w niektórych państwach członkowskich
 • Wskazują na doniesienia o współdziałaniu polityków i organów ścigania z neofaszystami i neonazistami z niektórych krajach
 • Wzywa do przeciwdziałania pladze rasizmu, faszyzmu i ksenofobii na stadionach piłkarskich
 • Polska wspomniana z powodu demonstracji ONR w Katowicach w listopadzie 2017 oraz demonstracji z okazji dnia niepodległości w Warszawie, w 2017

Parlament jest zaniepokojony banalizacją faszyzmu, rasizmu i ksenofobii i wzywa państwa członkowskie UE do wprowadzenia zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich.

Projekt rezolucji, opracowany przez Różę Thun. Przyjętej przy 355 głosach na 90 i 39 osób wstrzymujących się od głosu, posłowie krytykują brak zdecydowanych działań przeciwko ugrupowaniom neofaszystowskim i neonazistowskim w niektórych państwach członkowskich. Przyzwolenie na ich działalność poprowadziło – zdaniem posłów – do obserwowanego obecnie wzrostu nastrojów ksenofobicznych w Europie. W rezolucji przypominają o zamachu, w wyniku którego w 2011 r. zginęło 77 osób w Norwegii, o zamordowaniu brytyjskiej posłanki Jo Cox w 2016 r oraz o niedawnym ataku oddziałów faszystowskich we Włoszech na posłankę do Parlamentu Europejskiego Eleonorę Forenzę.

Wśród kliku krajów UE, w których wydarzenia wzbudziły niepokój posłów została wymieniona również Polska.

Zakaz działalności organizacji gloryfikujących faszyzm

Posłowie uważają, że bezkarność, którą cieszą się organizacje skrajnie prawicowe w niektórych państwach członkowskich, jest jedną z przyczyn nasilenia się aktów przemocy wymierzonych w mniejszości, takie jak czarnoskórzy Europejczycy i osoby pochodzące z Afryki, Żydzi, muzułmanie, Romowie, osoby niebędące obywatelami UE, osoby LGBTI i osoby niepełnosprawne.

Parlament domaga się utworzenia w siłach policyjnych jednostek do walki z przestępstwami popełnianymi z nienawiści. Chce, by przestępstwa takie były ścigane a ich sprawcy karani. Wzywają władze państw członkowskich do wprowadzenia skutecznego zakazu grup neofaszystowskich i neonazistowskich oraz wszelkich innych fundacji lub stowarzyszeń, które gloryfikują nazizm i faszyzm.

Położyć kres powiązaniom między politykami i środowiskami neofaszystowskimi

Parlament Europejski jest zaniepokojony doniesieniami o niejawnych powiazaniach przywódców politycznych, partii politycznych i organów ścigania ze środowiskami neofaszystów i neonazistów w niektórych państwach członkowskich. Posłowie wzywają państwa członkowskie do wyraźnego potępienia przez polityków i przedstawicieli administracji publicznej zbrodni nienawiści, mowy nienawiści i stosowania mechanizmu kozła ofiarnego. Brak reakcji z ich strony, uważają posłowie, bezpośrednio przyczynia się do banalizacji takich zachowań i do nasilenia aktów nienawiści i przemocy.

Posłowie chcą też, aby Komisja Europejska, państwa członkowskie i firmy z sektora mediów społecznościowych, przy współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałały rozprzestrzenianiu się rasizmu, faszyzmu i ksenofobii za pośrednictwem internetu.

Powstrzymać rasizm w sporcie

Rezolucja wzywa państwa członkowskie i krajowe federacje sportowe, w szczególności kluby piłkarskie, do przeciwdziałania pladze rasizmu, faszyzmu i ksenofobii na stadionach i w kulturze sportowej poprzez systematyczne potępianie i karanie osób promujących takie postawy. Posłowie zalecają też prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do młodych kibiców, we współpracy ze szkołami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Pomóc tym, którzy chcą odejść z grup faszystowskich

Kraje UE powinny również stworzyć „programy wyjścia”, aby pomóc ludziom, którzy chcą zaprzestać działalności w stosujących przemoc ugrupowaniach neofaszystowskich i neonazistowskich. Posłowie podkreślają znaczenie edukacji i podnoszenia świadomości historycznej wśród młodzieży. Jest to niezbędne, ich zdaniem, prawda o Holokauście nie mogła być trywializowana i aby faszystowskie zbrodni z przeszłości zostały raz na zawsze potępione.

Działalność organizacji skrajnie prawicowych w Polsce

Posłowie zwrócili uwagę, że po demonstracji na publicznym placu w Katowicach, w listopadzie 2017, podczas której członkowie „Narodowo-Radykalnego (ONR) zawiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia sześciu posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy stanęli w obronie tolerancji, praworządności i innych wartości europejskich”, dochodzenie jest nadal w toku, ale nie postawiono zarzutów żadnemu z podejrzanych, mimo, że o wydarzeniu informowały liczne media i są materiały filmowe.

Przypomnieli również, że podczas zorganizowanej przez skrajnie prawicowe organizacje demonstracji w Warszawie, również w listopadzie 2017 roku, „demonstranci nieśli banery z ksenofobicznymi hasłami takimi jak „biała Europa braterskich narodów”, a na niektórych widniała falanga, tj. symbol faszystowski z lat 30. XX wieku”.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20181018IPR16527/parlament-chce-zakazu-dzialalnosci-grup-neofaszystowskich-i-neonazistowskich