EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life

Komisja Europejska przedstawiłą dziś pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. W obliczu niepokojącego wzrostu antysemityzmu w Europie i poza nią, strategia określa szereg środków skupionych wokół trzech filarów: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu; ochrony i wspierania życia żydowskiego; oraz promowania badań, edukacji i pamięci o Holokauście.

Komisja w strategii podkreśla, iż antysemityzm stanowi zagrożenie nie tylko dla społeczności żydowskich i życia żydowskiego, ale także dla otwartego i zróżnicowanego społeczeństwa, dla demokracji i europejskiego stylu życia. W tej nowej strategii, pierwszej w swoim rodzaju, Komisja proponuje szereg działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie antysemityzmu, ochronę i pielęgnowanie życia żydowskiego oraz wspieranie edukacji, badań naukowych i pamięci o Holokauście.

W strategii zaproponowano działania mające na celu zacieśnienie współpracy z firmami internetowymi w celu ograniczenia antysemityzmu w sieci, lepszą ochronę przestrzeni publicznej i miejsc kultu, utworzenie europejskiego ośrodka badań nad współczesnym antysemityzmem oraz stworzenie współpracy/networku muzeów miejsc pamięci. Działania te zostaną wzmocnione przez międzynarodowe wysiłki UE na rzecz przewodzenia globalnej walce z antysemityzmem.

Strategia do pobrania na stronie https://ec.europa.eu/