Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe

We współpracy z Instytut Spraw Publicznych rozpoczynamy badania ogólnopolskie, których głównym celem badania jest określenie dobrych praktyk z zakresu włączania organizacji mniejszości
narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe. W ramach prowadzonego badania skierowaliśmy ankiety do:

  • Pełnomocników / Pełnomocniczek w których kompetencjach znajdują się działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów, polityki równościowe lub przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne;
  • komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w urzędach miejskich za sprawy społeczne i/lub kontakt z mieszkańcami, do których kompetencji należą m.in. działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów, polityki równościowe, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne;
  • członków i członkiń ciał dialogu obywatelskiego, ta

W badaniu jako “ciała dialogu obywatelskiego” rozumiemy przede wszystkim działające na poziomie samorządów (w tym przypadku w gminach miejskich) ciała o charakterze konsultacyjno-doradczym, powoływane najczęściej przez prezydentów lub burmistrzów albo rady gmin i skupiające osoby reprezentujące działające na terenie danej gminy organizacje pozarządowe (społeczne), instytucje lub niezależnych/e aktywistów/stki. Należą do nich, między innymi, komisje dialogu społecznego lub obywatelskiego, które najczęściej mają charakter branżowy, czyli zajmują się konkretnym obszarem działalności. W tym badaniu skupiamy się na ciałach, zajmujących się aktywnością związaną z mniejszościami narodowymi lub etnicznymi oraz osobami z doświadczeniem migracji. Mogą one być z nazwy powołane do pracy z osobami należącymi do tych grup społecznych, ale również mogą mieć bardziej ogólny zakres zainteresowania (np. być powołane do przeciwdziałania dyskryminacji lub promowania równego traktowania). Natomiast w badaniu NIE uwzględniamy ciał dialogu obywatelskiego posiadających kompetencje ogólne, zajmujących się jeszcze szerszym zakresem spraw, na przykład dotyczących funkcjonowania wszystkich organizacji pozarządowych (społecznych) na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Badanie zostało skierowane do 18 miast metropolitarnych: Gdańska, Wrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Lublina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Łodzi, Krakowa, Warszawy, Opola, Rzeszowa, Białegostoku, Katowic, Kielc, Olsztyna, Poznania, Szczecina oraz w 5 wybranych dodatkowo miastach: Radomiu, Rybniku, Sopocie, Redzie, Ożarowie i Żyrardowie.

Badanie realizowane jest w ramach projektu “Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizowany jest przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Gminą Miejską Kraków, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz American Jewish Committee Central Europe.

Więcej informacji na stronie projektu.