Kategorie
partnerzy

ternYpe

koalicja

ternYpe – International Roma Youth Network

Sieć powstała w styczniu 2010 roku i zrzesza romskie organizacje młodzieżowe z Albanii, Bułgarii, Niemiec, Węgier, Włoch, Macedonii, Słowacji, Hiszpanii i Polski.

Sieć stowarzyszeń młodzieżowych i młodzieżowych, która tworzy przestrzeń dla młodych ludzi, aby stać się aktywnymi obywatelami poprzez wzmocnienie pozycji, mobilizację, samoorganizację i uczestnictwo. Wierzymy we wspólne wysiłki poprzez budowanie zaufania i wzajemnego szacunku między romską i nie-romską młodzieżą.

ternype.eu

Kategorie
partnerzy

YES Forum

koalicje

YES Forum

Celem koalicji jest:

  • Popraw przyszłej perspektywy narażonych na wykluczenie młodych ludzi w zakresie edukacji, szkoleń i zatrudnienia.
  • Zwiększenie uczestnictwa narażonej na wykluczenie młodzieży w demokratycznych procesach decyzyjnych.
  • Zwiększenie politycznego i społecznego zainteresowania kwestii związanymi z młodzieżą w tworzonych programach, strategiach i politykach.

yes-forum.eu

Kategorie
partnerzy

ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education

koalicje

ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education

ENCATE to europejska sieć instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które przeciwdziałają antysemityzmowi realizując projekty edukacyjne. Misją sieci jest rozwój, wzmocnienie i zwiększenie widoczności tychże organizacji.

ENCATE widzi edeukacje jako kluczowe narzędzie do przeciwdziałania antysemityzmowi. Sieć łączy europejskie organizacje i instytucje, które działają w obszarach edukacji formalnej i poza formalnej. Jest platformą mającą na celu wymiane doświadczeń, podnoszenia kompetencji organizacji członkowskich oraz wzmocnienie odziaływania projektów przez działania koalicyjne i rzecznicze.

encate.eu

Współpraca:

encate-online-meeting
,

ENCATE – spotkanie Sieci online

Kategorie
partnerzy

Koalicja Równych Szans

koalicje

Koalicja Równych Szans

To nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka oraz promowania zasad równości i niedyskryminacji. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest jej koordynatorem. KRS powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Koalicja Równych Szans

Współpraca:

Kategorie
partnerzy

International Council of Jewish Women

koalicje

International Council of Jewish Women

To organizacja patronacka reprezentująca żydowskie kobiety oraz inne kobiece organizacje w 34 krajach. ICJW ma status doradczy w Organizacji Narodów Zjednoczonych i utrzymuje stałe przedstawicielstwa w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu i Paryżu. ICJW jest również reprezentowana w Radzie Europy, Europejskim Lobby Kobiet, Międzynarodowej Radzie Kobiet, Światowym Kongresie Żydów i wielu innych organizacjach międzynarodowych i regionalnych.

icjw.org

Współpraca:

Kategorie
partnerzy

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

partnerzy

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Biuro ma pełnić trzy zasadnicze funkcje: monitorowanie przestrzegania praw człowieka, informowanie o operacyjnych aspektach implementacji praw człowieka w strukturze OBWE, wspieranie OBWE w dziedzinie pomocy państwom dążącym do wprowadzenia lub polepszenia przestrzegania praw człowieka na ich terytorium.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z ODHIR w obszarze monitorowania mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści.

www.osce.org/odihr

Współpraca:

ODiHR / OSCE
,

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej

seminarium-krakow-1
, ,

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

Kategorie
partnerzy

National Democratic Institute

partnerzy

National Democratic Institute for International Affairs

Organizacja non-profit działająca na rzecz wspierania i wzmacniania demokratycznych instytucji na całym świecie poprzez uczestnictwo obywateli, otwartość i odpowiedzialność w rządzie.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z NDI na polu budowaniu koalicji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracy międzyreligijnej.

www.ndi.org

Współpraca:

Zaproszenie animacja społeczna
,

Księga dobrych praktyk na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców

seminarium-krakow-1
, ,

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

IMG_7921
, ,

Budowanie międzywyznaniowej/międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej

Kategorie
partnerzy

American Jewish Committee Central Europe

partnerzy

Shapiro Silverberg
AJC Central Europe

American Jewish Committee (AJC) na Europę Środkową. AJC jest globalną organizacją działającą na rzecz społeczności żydowskiej, sojuszu transatlantyckiego, miejsca Izraela na arenie międzynarodowej oraz wartości demokratycznych. Biuro AJC Central Europe, otwarte w 2017 roku, oprócz Polski obejmuje swoim zasięgiem Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry.

ajc.org

Współpraca:

Kategorie
partnerzy

Rzecznik Praw Obywatelskich

partnerzy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela oraz zasad równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej lub czy nie doszło do aktu dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z RPO w ramach realizowanych projektów rzeczniczych, których celem jest wzmocnienie głosu mniejszości narodowych i etnicznych.

www.rpo.gov.pl

Współpraca:

Zaproszenie animacja społeczna
,

Księga dobrych praktyk na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców

antysemityzm-nie-jest-pogladem-header
, ,

Antysemityzm nie jest poglądem

Kategorie
partnerzy

Joint Distribution Committee

partnerzy

American Jewish Joint Distribution Committee, JDC

Fundacja American Joint Distribution Committee działa w ponad 70 krajach, wspierając żydowskie społeczności na całym świecie. Udziela także pomocy humanitarnej potrzebującym, niezależnie od ich pochodzenia czy religii. W Polsce Fundacja JDC pomaga lokalnym stowarzyszeniom i instytucjom żydowskim, organizuje liczne projekty kulturalne i edukacyjne.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent od początku swojego istnienia wspierane jest przez JDC merytorycznie i finansowo.

www.jdc.org

 

Współpraca:

8th-international-bet-debora-conference-th
, ,

Jewish Women in Europe: Creating Alternatives. 8th International Bet Debora Conference of European Jewish Women, Activists, Academics, and Rabbis

majses-header
,

Projekt wydawniczy „Majses”

jewish-sunday-school-unzere-kinder-th

Unzere Kinder / Szkółka Niedzielna

zydowska-biblioteka-remu

Żydowska Biblioteka im. ReMU