Kategorie
dyskryminacja mniejszości prawa człowieka

Next door / Po sąsiedzku

Next door / Po sąsiedzku

Ideą projektu było budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także przeciwdziałanie patologicznym sytuacjom: ksenofobii, dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym, wykluczeniu społecznemu.

Zależało nam na zbliżeniu wspólnymi działaniami różnych grup tworzących polskie społeczeństwo: Polaków, Ukraińców, Tatarów, Żydów, grekokatolików, katolików, prawosławnych, muzułmanów, niewierzących i innych. W nadziei, że wspólne działania w lokalnych środowiskach przyniosą efekty na poziomie całego społeczeństwa, chcieliśmy stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Nasze szczegółowe cele to:

 • zwiększenie świadomości o sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych u ważnych partnerów społecznych w pięciu lokalnych ośrodkach;
 • wytworzenie przyjaznej przestrzeni dla integracji grup mniejszościowych i polskiego społeczeństwa;
  utworzenie lokalnych koalicji;
 • rozpoczęcie prac koalicji;
 • stworzenie raportu na temat relacji społecznych i potrzeb mniejszości w oparciu o doświadczenia z projektu.

Projekt realizowany od sierpnia 2017 r. do marca 2018 r.

Partnerzy:

 • Klub Inteligencji Katolickiej – lider
 • Fundacja Zustricz
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wsparcie finansowe:

 • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State

podobne projekty

Kategorie
antysemityzm dyskryminacja rzecznictwo

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji.

W ramach seminarium zaprezentowano narzędzia do wspierania różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu tolerancji i zwalczaniu przestępstw z nienawiści.

National Democratic Institute (NDI) we współpracy z OSCE/ODIHR, Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent i Miastem Kraków zorganizował regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu promowania tolerancji. Zaproszono organizacje zajmujące się prawami człowieka z czterech krajów (Czech, Węgier, Polski i Słowacji), które współpracują z różnymi społecznościami lokalnymi, na rzecz tolerancji i niedyskryminacji.

Sesje panelowe i warsztaty, które odbyły się podczas konferencji, koncentrowały się na tematach związanych z (1) rolą społeczeństwa obywatelskiego w reagowaniu i przeciwdziałaniu rasizmowi, antysemityzmowi, ksenofobii oraz innym formom nietolerancji i dyskryminacji oraz (2) budowaniem koalicji wśród grup społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz tolerancji.

W ramach seminarium zaprezentowano narzędzia pomocne w promowaniu tolerancji i zwalczaniu przestępstw z nienawiści. Jednym z nich był wstępny projekt podręcznika dotyczącego budowania i rozwoju koalicji. Przewodnik kładł szczególny nacisk na tworzenie sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego promujących tolerancję i niedyskryminację.

Drugim narzędziem była platforma internetowa raportująca przestępstwa z nienawiści. Jej celem jest zapewnienie technologicznego wsparcia w zakresie raportowania, dokumentowania i śledzenia incydentów/przestępstw z nienawiści.

Projekt zrealizowany w 2017 r.

Organizatorzy:

 • The National Democratic Institute
 • Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
  Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

Partnerzy:

 • Urząd Miasta w Krakowie
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Wsparcie finansowe:

 • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State
 • International Visegrad Fund
 • ODIHR’s Turning Words into Action to Address Anti-Semitism initiative, a 3-year project funded by the Federal Foreign Office of the Republic of Germany

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja mniejszości prawa człowieka

Roma Genocide Remembrance Initiative 2013 „Conference and Commemoration”

Roma Genocide Remembrance Initiative 2013 „Conference and Commemoration”

Inicjatywa ta ma na celu poprawienie świadomości dot. eksterminacji Romów w czasie wojny, obecnych wyzwaniach rasizmu, języku nienawiści i ekstremizmowi w Europie oraz mechanizmach „antigypsyismu” wśród młodych Europejczyków, organizacji pozarządowych oraz podmiotów i instytucji politycznych.

www.2august.eu

TernYpe to Międzynarodowa Sieć Organizacji Młodzieżowych Romskich, która zgromadziła ok. 300 młodych Europejczyków w Krakowie i Auschwitz 2 sierpnia 2013 r. Był to dzień upamiętniający zagładę Romów w czasie II Wojny Światowej.

Cała inicjatywa ta ma na celu poprawienie świadomości dot. eksterminacji Romów w czasie wojny, obecnych wyzwaniach rasizmu, języku nienawiści i ekstremizmowi w Europie oraz mechanizmach „antigypsyismu” wśród młodych Europejczyków, organizacji pozarządowych oraz podmiotów i instytucji politycznych. Wszystko po to, by zaktywizowana młodzież romska stawała się kluczem do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Organizowana przez młodzież Konferencja zaangażowała młodych Romów i nie-Romów z ponad 15 krajów, a także przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, obrońców praw człowieka, ekspertów i zainteresowanych stron politycznych. TernYpe wyznaczyło sobie zadanie: zbudowa
platformę praw człowieka wśród młodzieżowych organizacji europejskich, która rzuci wyzwanie stereotypom i antigypsyismowi na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Inicjatywa ta wzmacnia świadomość młodych Europejczyków na temat ich roli i odpowiedzialności wobec swoich społeczności i społeczeństwa w ogóle.

Poprzez wzmocnienie współpracy między młodzieżą romską i nie-romską oraz organizacjami młodzieżowymi inicjatywa ta kształtuje zbiorową pamięć historyczną, świadomość i poszanowanie praw człowieka. Organizacja opowiada się za szerokim uznaniem w Europie 2 sierpnia jako oficjalnego Dnia Upamiętniającego zagładę Romów w czasie II Wojny Światowej.

Projekt zrealizowany w 2013 roku.

Organizatorzy i Partnerzy:

 • Inicjatywa organizowana jest przez TernYpe International Roma Youth Network we współpracy z organizacji członkowskimi oraz wieloma innymi organizacjami partnerskimi i wspierającymi.

Organizacje i instytucje partnerskie:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent (Polska)
 • Documentation Center of German Sinti and Roma (Niemcy)
 • ERGO Network (Holandia)
 • Nevo Parudimos (Rumunia)
 • Ruhama Foundation (Rumunia)
 • BengorIn (Republika Czeska)
 • Fundacja Klamra (Polska)
 • Phiren Amenca International Network/RGDTS (Węgry)
 • Nakeramos (Hiszpania)
 • La Voix des Rroms (Francja)
 • Rom Anticamente (Włochy)
 • European Union of Jewish Students – EUJS (Belgia)
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Rektor prof. dra hab. Michał Śliwa
 • Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego – Dyrektorka prof. dr hab. Bożena Popiołek

Sponsorzy i wsparcie publiczne:

 • European Youth Foundation
 • OSCE-ODIHR Contact Point for Roma and Sinti Issues
 • Council of Europe Youth Department
 • Youth in Action, European Commission
 • Foundation EVZ (Responsibility, Remembrance, Future) –
 • Europeans for Peace
 • The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

Partnerzy medialni

 • Roma REACT
 • Municipality of Barcelona

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja edukacja mniejszości prawa człowieka

Jestem Stąd – Polska Wielu Narodów

Jestem Stąd –
Polska Wielu Narodów

Wystawa „Jestem stąd. Polska wielu narodów” ma charakter edukacyjny. Adresowana jest głównie do młodzieży szkolnej. Praca z wystawą daje możliwość refleksji nad zagadnieniami dotyczącymi tożsamości, wielokulturowości i tolerancji.

www.jestemstad.pl

Wystawa składa się z dwóch części: tzw. indywidualnej i opisowej. W pierwszej zaprezentowano zdjęcia portretowe 15 przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych (tj.: białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej, słowackiej, śląskiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej) oraz kilka fotografii nawiązujących do życia danej grupy. Uzupełnieniem materiału ilustracyjnego są cytaty pochodzące z wywiadów z portretowanymi na wystawie osobami. Odnoszą się one do złożonej tożsamości narodowej i etnicznej bohaterów, relacji pomiędzy nimi a większością społeczeństwa oraz obecnych problemów mniejszości żyjących w Polsce. Część druga wystawy, która aktualnie jest w przygotowaniu, będzie miała charakter opisowy. Za pomocą wybranych fotografii i tekstów przedstawione zostaną w niej historia i kultura mniejszości etnicznych i narodowych.

Wystawa została opracowana w taki sposób, by po wcześniejszym przygotowaniu przez nauczyciela młodzież mogła z nią samodzielnie pracować. Jej pedagogiczne założenie opierają się tzw. „edukacji rówieśniczej”, zgodnie z którą uczniowie są sami odpowiedzialni za oprowadzanie po wystawie i organizację towarzyszącego jej programu edukacyjnego.

Na potrzeby wystawy przygotowano stronę www.jestemstad.pl, która stanowi jej metodyczne wsparcie. Niniejsza strona internetowa zawiera cały materiał ikonograficzny i tekstowy znajdujący się na wystawie. Użytkownicy mogą tutaj znaleźć przydatne materiały dydaktyczne.

Projekt zrealizowany w roku 2010.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie
 • Anne Frank House

Partnerzy:

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Wsparcie finansowe:

 • Ministerstwo Zdrowia, Opieki i Sportu Królestwa Niderlandów
 • Taube Foundation for Jewish Life & Culture

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja edukacja kultura

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności.

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki.

Historia i współczesność dla równości i różnorodności.

Projekt poświęcony przeciwdziałaniu dyskryminacji (w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi) oraz przywróceniu pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa.

W ramach projektu zorganizowano spotkania otwarte, projekcje filmowe i cykl szkoleniowy pod nazwą Krakowski Szlak Kobiet. Przygotowana została także nieodpłatna publikacja „Przewodniczka po Krakowie emancypantek, Polek i Żydówek”, połączona z obszerną częścią poświęconą edukacji antyuprzedzeniowej.
Celem projektu przeciwdziałanie dyskryminacji (w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi) oraz przywrócenie pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa.

Inspiracją była działalność krakowskich emancypantek między XVIII a XX wiekiem. Były to Polki i Żydówki dążące do osobistego, politycznego, zawodowego i edukacyjnego uniezależnienia kobiet, ponad różnicami kulturowymi i religijnymi. Na podstawie ich doświadczeń rozpoczęliśmy dyskusję o współczesności i naszej własnej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa otwartego na różnorodność, niedyskryminującego.

Projekt został objęty patronatem przez Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz patronatem honorowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt był realizowany od października 2008 roku do czerwca 2009 roku.

Organizatorzy:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet

Partnerzy:

 • Fundacja Jewish Community Centre

Patronat:

 • Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wsparcie finansowe:

 • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Budżet Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja edukacja kultura

Krakowski Szlak Kobiet

Krakowski Szlak Kobiet

Projekt „Krakowski Szlak Kobiet” koncentrował się na historycznym dorobku kobiet związanych z Krakowem (i nie tylko nim). Celem projektu było wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz demokracji, obywatelskiej postawy oraz równości kobiet i mężczyzn.

Inicjatywę zainspirowały kobiety, które zostawiły po sobie spuściznę w postaci: praw wyborczych, prawa do studiowania, prawa do pracy, oraz cennych doświadczeń z przełamywania społecznych, ograniczających wyobrażeń o rolach płci. Podręczniki szkolne oraz miejskie przewodniki pomijają wspólne, emancypacyjne doświadczenia tych kobiet, przez co są one unieważniane. Dlatego w ramach projektu przywróciliśmy pamięć o dokonaniach i dziedzictwie kobiet związanych z Krakowem, które wywodziły się z różnych grup i społeczności, współtworzyły to miasto i walczyły o równouprawnienie, angażując się w ruch emancypacyjny lub indywidualnie przełamując społeczne bariery płci. Nasze działania edukacyjne i badawcze doprowadziły do odzyskania tych niesprawiedliwie zapomnianych postaci dla wspólnej pamięci mieszkanek i mieszkańców Krakowa, i nie tylko.

Celem „Krakowskiego Szlaku Kobiet” było wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz demokracji, obywatelskiej postawy oraz równości kobiet i mężczyzn. Dążyliśmy do tego poprzez edukację o historii kobiet oraz o procesach emancypacyjnych i walce kobiet o równouprawnienie jako elemencie walki o demokrację.

W roku 2010 „Krakowski Szlak Kobiet” wygrał w plebiscycie Gazety Wyborczej „Kulturalne Odloty” w kategorii Wydarzenie 2010.

Projekt realizowany w latach 2009-2010. Był kontynuacją projektu „Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności”.

Projekt zrealizowany w roku 2010.

Organizatorka:

 • Fundacja Przestrzeń Kobiet

Partner:

 • Żydowskie Stowarzyszeniem Czulent

Patronat medialny:
Feminoteka, MultiKulti, ngo.pl, geender.pl, Krytyka Polityczna, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Midrasz – miesięcznik o kulturze żydowskiej, Portal Społeczności Żydowskiej Jewish.org, TVP Kraków, Radio Kraków Małopolska

Wsparcie finansowe:

 • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Budżet Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 • The Taube Foundation for Jewish Life & Culture
 • Network of East-West Women w ramach Book and Journal Project

podobne projekty