Wspólne oświadczenie organizacji żydowskich poparcia Roboczej Definicji Antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Pierwsze warsztaty za nami

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną.

Rada ds. Równego Traktowania II kadencji

Debata Okrągłego Stołu „Wobec zjawiska Żydów na szczęście w Polsce”

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe

Wspólne stanowisko uczestników obrad Okrągłego Stołu pt.: Wobec zjawiska „Żydów na szczęście” w Polsce

Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Wdrażanie w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA

Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej