Kategorie
antysemityzm dyskryminacja koalicja mniejszości prawa człowieka rzecznictwo

Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

Strategie współpracy i włączania
osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

Na poziomie samorządu, w ramach projektu zostanie wypracowana przez środowiska mniejszości wielopoziomowa strategia współpracy i włączania grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Strategia stanie się podstawą dla szerokich systematycznych działań rzeczniczych. Podjęte działania strategiczne, horyzontalne, przez koalicje i sojusze, dadzą narzędzia by zwiększyć efektywność władz lokalnych w obszarze przeciwdziałania ksenofobii/rasizmowi i tworzenia społeczeństwa inkluzywnego.

W Krakowie mieszkają przedstawiciele 160 krajów z całego świata. Celem naszego projektu jest zwiększenie współpracy mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów z przedstawicielami samorządów, a także poprawienie jakości samorzecznictwa organizacji mniejszościowych. Wzmocnimy współpracę urzędów i mniejszości by żyć w społeczeństwie świadomym i inkluzywnym.

W ramach projektu wypracowana zostanie strategia współpracy samorządów z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i migrantami. Organizacje działające na rzecz mniejszości zostaną przeszkolone w zakresie samrorzecznictwa, ale także włączone w działania edukacyjne dla urzędów. Dzięki współpracy pracowników i pracowniczek instytucji samorządowych oraz przedstawicieli i przedstawicielek grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację wypracowane zostaną skuteczne narzędzia przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi. Ponadto urzędy poznają, z perspektywy mniejszości potrzeby i oczekiwane działania mające na celu włączania i angażowania w swoje działania przedstawicieli i przedstawicielki grup mniejszościowych narażonych na wykluczenie społeczne. Skuteczność działań rzeczniczych organizacji mniejszościowych zostanie zwiększona dzięki intensyfikacji współpracy z urzędami oraz wykorzystywaniu przez nie dostępnych mechanizmów na poziomie administracji samorządowej.

Owocem projektu będzie także Road Map dobrych praktyk, czyli podręcznik dla organizacji działających na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów dotyczący prowadzenia rzecznictwa i współpracy z administracją samorządową. Publikacja powstanie w oparciu o ogólnopolskie badanie urzędów miejskich.

Dzięki udziałowi w projekcie Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie nie tylko zacieśni się współpraca Policji z lokalnymi społecznościami i podjęte zostaną kroki do wspólnego tworzenia polityki, ale także wypracowane zostaną narzędzia przeciwdziałania underreportingowi. W obszarze przeciwdziałania mowie i przestępstwom z nienawiści przeprowadzony zostanie cykl warsztatów i konsultacji angażujących zarówno przedstawicieli i przedstawicielki Policji, liderów, liderki, aktywistów i aktywistki organizacji mniejszościowych, jak urzędników.

Dobre praktyki włączania mniejszości w tworzenie polityki lokalnej w obszarze wielokulturowości, przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści, promocja samorzecznictwa to tylko niektóre z działań dwuletniego projektu. Powstałe po jego zakończeniu „Studium krakowskie” stanie się przewodnikiem dla innych regionów w tych obszarach, a wypracowane strategie, narzędzia i metodologia będzie wspierać samorządy w inkluzywności, a mniejszości w samorzecznictwie.

Lider projektu:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

 • Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • AJC Central Europe

Projekt finansowy ze środków:

 • Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

podobne projekty

Kategorie
koalicja mniejszości rzecznictwo

Narodowość, etniczność i budowanie koalicji. Mechanizm współpracy między grupami mniejszościowymi w Polsce.

Narodowość, etniczność i budowanie koalicji. Mechanizm współpracy między grupami mniejszościowymi w Polsce.

Celem projektu jest skoncentrowanie się na procesie przejścia od lokalnych kontaktów i sieci do budowania koalicji grup mniejszościowych. Projekt ma za zadanie angażowanie organizacji mniejszościowych w procesy decyzyjne władz lokalnych w celu skuteczniejszego identyfikowania i możliwości wyrażania swoich potrzeb i obaw oraz zwalczania dyskryminacji.

Projekt skonstruowany jest w ten sposób by od oddolnych działań wypracować zalecenia krajowe. Koncentruje się na lokalnych organizacjach mniejszości narodowych i etnicznych, współpracy między nimi i wzmocnieniu pozycji ich przedstawicieli zwiększając ich kompetencje, wiedzę i umiejętności. Chcemy zbudować sieć między nimi a władzami, zaangażować mniejszościowe organizacje pozarządowe w procesy decyzyjne w celu zwalczania dyskryminacji, ważne jest aby dać im możliwość wyrażenia swoich potrzeb i obaw, wypracować kanały komunikacji.

Główne działania:

1. Szkolenia lokalne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy, rozwój umiejętności oraz wzajemna współpraca miedzy organizacjami oraz administracją. Celem warsztatów jest inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami mniejszościowymi, zwiększenie partycypacji mniejszości w procesach decyzyjnych, wymiana dobrych praktyk partycypacja mniejszości narodowych i etnicznych w procesie tworzenia rozwiązań prawnych, sieciowanie, budowanie sojuszy i koalicji jako kluczowego elementu podnoszenia efektywności działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

W ramach warsztatów uczestnicy:

 • zwiększą swą wiedzę na temat pozyskiwania funduszy;
 • zdobędą informacje na temat bieżących możliwości pozyskania środków finansowych i niefinansowych oraz podstawowych informacji na temat przyszłych konkursów, dotacji;
 • poznają kanały komunikacji z urzędnikami i politykami;
 • zwiększą umiejętności komunikacyjne szczególnie w komunikacji z urzędnikami i politykami. Jak mówić by być słyszanym i wysłuchanym.

2. Katalog ekspertów mniejszościowych – publikacja przygotowana w wersji cyfrowej pdf w dwóch wersjach językowych (pol. i ang.) prezentująca ekspertów z różnych dziedzin, ekspertów należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Celem jest promocja tych ekspertów mniejszościowych tak aby administracja miała pod ręką ekspertów w razie różnych potrzeb dotyczących współpracy z mniejszościami. Publikacja otrzymała patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Ogólnopolska konferencja. W ramach agendy konferencji chcielibyśmy poruszyć następujące tematy:

 • mniejszości narodowe i etniczne w prawie międzynarodowym – mechanizmy je wspierające;
 • promocja publikacji “O nas warto, warto z nami” – to katalog ekspertów mniejszościowych co naszym zdaniem przyczyni się do zwiększenia partycypacji mniejszości w procesach decyzyjnych;
 • dobre praktyki partycypacji mniejszości narodowych i etnicznych w procesie tworzenia rozwiązań prawnych;
 • sieciowania, budowania sojuszy i koalicji jako kluczowy element podnoszenia efektywności działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • mowa nienawiści wobec mniejszości narodowych i etnicznych.

Lider projektu:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

 • Fundacja Zustricz
 • Fundacja Sztuki Jaw Dikh.

Projekt finansowy ze środków:

 • Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ)

podobne projekty

Kategorie
edukacja mniejszości

Podstawa programowa dla szkółek żydowskich

Podstawa programowa dla szkółek żydowskich

Opracowana przez nas Podstawa Programowa wspiera w wychowanie człowieka aktywnego społecznie, budującego i mającego wpływ na życie społeczności żydowskiej w Polsce, dlatego koncentruje się na budowaniu tożsamości dziecka i edukacji partycypacyjnej bazującej na metodologii Janusza Korczaka, tradycji i kulturze żydowskiej, literaturze i historii narodu żydowskiego w Polsce.

Żydowska edukacja była i jest bardzo ważnym elementem dziedzictwa, tożsamości i tradycji żydowskiej. W przeszłości nauka dzieci żydowskich rozpoczynała się tradycyjnie w domu. Rodzice uczyli tradycji, zasad wiary, szacunku dla dorosłych, podstawowych modlitw. Od średniowiecza działały szkoły: podstawowe chedery i wyższe jesziwy. W 1919 roku wprowadzono w Polsce obowiązkowe szkolnictwo podstawowe, zaczęła powstawać nowoczesna oświata żydowska – narodowa, religijna i świecka: freblówki, szkoły powszechne męskie i żeńskie, kursy dla chłopców i dziewcząt, seminaria rabiniczne, gimnazja i licea. Osiągnięcia, które wprowadzono stracono podczas Holokaustu. Tradycja oraz kultura Żydów Polskich została zniszczona i wykorzeniona.

Obecnie odradzająca się społeczność w Polsce stara się zapełnić braki edukacyjne swoich dzieci jednak jest to bardzo trudne zadanie ze względu na ograniczone możliwości społeczności żydowskiej, życia w rozproszeniu oraz braku strategii wypracowanej przez naszą społeczność. Dzieci żydowskie w Polsce uczą się w większości w polskich szkołach publicznych i niepublicznych, a judaizm, język hebrajski i kulturę żydowską poznają podczas zajęć organizowanych przez żydowskie gminy wyznaniowe lub różne organizacje pozarządowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności żydowskiej, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, podjęło się stworzenia ujednoliconego programu nauczania, który jak zapewniło nas część instytucji żydowskich – będzie wykorzystywany przez szeroko rozumiane żydowskie placówki edukacyjne w Polsce.

Program ten odkrywa wartości kultury żydowskiej, budzi poczucie tożsamości, jednocześnie kształcąc w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur oraz integruje uczniów żydowskich. Naszym celem stworzenie ujednoliconej podstawy edukacyjnej bazującej na doświadczeniu takich edukatorów jak Janusz Korczak, na kulturze i historii Żydów, poszerzonej o j. jidysz miało na celu budowanie tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego. Podstawa ta pełni również podstawę do rozwoju życia kulturalnego i religijnego uczniów i całych ich rodzin.

W ramach projektu oprócz podstawy programowej, przygotowane zostało zestawienie dokumentów wskazujących na możliwości edukacji mniejszościowej prowadzonej przez poszczególne społeczności żydowskie jaka jest przewidziana przez polski system edukacji.

Pobierz Podstawę Programową:

Projekt zrealizowany w roku 2019.

Wsparcie finansowe:

 • Koret Foundation
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

podobne projekty

Kategorie
mniejszości rzecznictwo

Rozwój instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną.

Rozwój instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji organizacji żydowskich w zakresie zwiększenia ich potencjału instytucjonalnego przez współpracę z jednostkami administracji publicznej.

Dzięki projektowi „Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” Żydowskie Stowarzyszenie Czulent uzyskało informacje na temat potrzeb organizacji mniejszościowych. Z pozyskanych ankiet wynika niewielka wiedza na temat wsparcia, które można uzyskać od administracji publicznej na rzecz rozwoju organizacji lub projektów celowych.

W ramach szkoleń organizacje dowiedzą się między innymi:

 • jak nawiązać współpracę z jednostką samorządową (informacja o wydziałach, jednostkach, pełnomocnikach);
 • jak napisać wniosek (od czego zacząć, najczęściej popełniane błędy, niebezpieczeństwa, o których musimy pamiętać);
 • jak budować wizerunek organizacji jako ważnego partnera w procesach partycypacyjnych na rzecz otwartego społeczeństwa;
 • przykłady dobrych praktyk.

Projekt realizowany w 2018 roku.

Organizatorzy:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Patronat:

 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Wsparcie finansowe:

 • Fundacja im. Stefana Batorego

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja mniejszości prawa człowieka

Next door / Po sąsiedzku

Next door / Po sąsiedzku

Ideą projektu było budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także przeciwdziałanie patologicznym sytuacjom: ksenofobii, dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym, wykluczeniu społecznemu.

Zależało nam na zbliżeniu wspólnymi działaniami różnych grup tworzących polskie społeczeństwo: Polaków, Ukraińców, Tatarów, Żydów, grekokatolików, katolików, prawosławnych, muzułmanów, niewierzących i innych. W nadziei, że wspólne działania w lokalnych środowiskach przyniosą efekty na poziomie całego społeczeństwa, chcieliśmy stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Nasze szczegółowe cele to:

 • zwiększenie świadomości o sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych u ważnych partnerów społecznych w pięciu lokalnych ośrodkach;
 • wytworzenie przyjaznej przestrzeni dla integracji grup mniejszościowych i polskiego społeczeństwa;
  utworzenie lokalnych koalicji;
 • rozpoczęcie prac koalicji;
 • stworzenie raportu na temat relacji społecznych i potrzeb mniejszości w oparciu o doświadczenia z projektu.

Projekt realizowany od sierpnia 2017 r. do marca 2018 r.

Partnerzy:

 • Klub Inteligencji Katolickiej – lider
 • Fundacja Zustricz
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wsparcie finansowe:

 • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State

podobne projekty

Kategorie
mniejszości rzecznictwo

Księga dobrych praktyk na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

„Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” promuje współpracę z grupami mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie z nimi koalicji.

Organizatorzy:

 • Fundacja Zustricz
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
 • Instytut Allerhanda

Partnerzy:

 • Fundacją Dialog-Pheniben
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach

Patronat:

 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
 • Związek Ukraińców w Polsce
 • Związek Karaimów Polskich
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
 • Towarzystwo Słowaków w Polsce

Wsparcie finansowe:

 • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State
 • National Democratic Institute for International Affairs
 • Taube Foundation For Jewish Life & Culture
 • Kenneth Slater

podobne projekty

Kategorie
mniejszości prawa człowieka rzecznictwo

Budowanie międzywyznaniowej/międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej

Budowanie międzywyznaniowej/międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej

Projekt powstał, aby wspierać lokalnych liderów w rozwijaniu umiejętności tworzenia koalicji, których celem jest przeciwdziałanie nietolerancji etnicznej, rasowej i religijnej oraz promowanie pluralizmu.

W 2017 r. National Democratic Institute (NDI) zaprosił Żydowskie Stowarzyszenie Czulent do projektu Interfaith/Interethnic Coalition-Building to Combat Xenophobia and Religious-Based Discrimination. Jego celem było wspieranie kolektywnych działań na rzecz zapobiegania nietolerancji etnicznej, rasowej i religijnej oraz promowania pluralizmu. Dążono do tego poprzez rozwijanie umiejętności, budowanie relacji i realizację wspólnych zadań. Projekt NDI skierowany był do liderów obywatelskich. W wśród nich znaleźli się poszczególni przedstawiciele mniejszości religijnych i etnicznych, a także najważniejsze organizacje zajmujące się prawami człowieka, wielokulturowością i prawami migrantów w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.

Projekt stworzył przestrzeń do opracowania wspólnej analizy potrzeb regionalnych i zdefiniowania słabych punktów w realizowanych już strategiach/programach. Taka analiza przeprowadzona z różnych perspektyw posłuży jako baza do kolejnych projektów, definiując niedostrzeżone dotąd wyzwania i obszary działań na polu przeciwdziałania nietolerancji.

Uczestnicy seminariów wzmocnili swoje umiejętności miękkie związane z budowaniem koalicji i komunikacji. Poszerzyli także wiedzę w zakresie prawa antydyskryminacyjnego obowiązującego w Unii Europejskiej i państwach członkowskich. Co ważniejsze nawiązaliśmy współpracę z innymi organizacjami mniejszościowymi oraz większościowymi, które zorientowane są na działania antydyskryminacyjne oraz na rzecz mniejszości.

Punktem kulminacyjnym projektu była międzynarodowa konferencja w Krakowie w 2017 r., współorganizowana przez NDI ze Słowacji, Polski, Węgier oraz Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Europejską Siecią Przeciw Rasizmowi (ENAR) oraz z OBWE dla aktywistów z krajów Wyszehradzkich.

Dodatkowo ENAR zorganizował wizytę studyjną w Brukseli. Umożliwiła ona wymianę doświadczeń, informacji i zaleceń dotyczących istniejących ram i planów działania. Uczestnicy dowiedzieli się o trendach w UE i innych instytucjach regionalnych, dotyczących sposobów rozwiązania problemu ksenofobii i dyskryminacji religijnej w Europie Środkowej.

Program realizowany w latach 2016 – 2018.

Organizatorzy:

 • National Democratic Institute
 • European Network Against Racism’s

Partnerzy:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Interkulturalni.pl

Wsparcie finansowe:

 • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State

podobne projekty

Kategorie
kultura mniejszości

Kultura mniejszości – obcy element czy część kultury Polski?

Kultura mniejszości – obcy element czy część kultury Polski?

W październiku 2016 r. przedstawiciele Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent wzięli udział w Kongresie Kultury. Nasza organizacja została moderatorem debaty pt. „Kultura mniejszości – obcy element czy część kultury Polski?”. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli społeczności romskiej i łemkowskiej.

www.kongreskultury2016.pl

Punktem wyjścia do dyskusji była świadomość, iż historyczne dziedzictwo naszego kraju i obecna kultura nie są homogeniczne. Nie są także wytworem jednej nacji. Możemy być dumni z odkryć Mikołaja Kopernika, badań Ludwika Hirszfelda, wynalazków Karola Pollaka czy hollywoodzkiej kariery Poli Negri. Kultura mniejszości cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem – organizowane są festiwale, wzrasta liczba organizacji przeprowadzających warsztaty, mające na celu propagowanie kultury i tradycji danych grup. Coraz częściej młodzież angażuje się w projekty edukacyjne, rewitalizując pamięć o „innych”. Jest to o tyle problematyczne, gdyż dokonuje tego grupa większościowa wobec grupy mniejszościowej – wykluczająca wobec wykluczonych. Działania te raczej interpretują kulturę i dziedzictwo mniejszości, niż przekazują obiektywną wiedzę.

Narracja ta z reguły koncentruje się na barwnej i „obcej” kulturze mniejszościowej, nie na kulturach mniejszości jako części dziedzictwa Polski. Słowa „Żyd” i „Cygan” stanowią w Polsce „abstrakcyjny symbol ujemny”, rodzaj określenia pejoratywnego, ukierunkowującego bądź przenoszącego agresję. Ostatnio dołączyły do tego słowa takie jak: „gender”, „multikulti” i „wielokulturowość”. Jeden z głównych polskich polityków stwierdził, że zamach w Nicei jest „konsekwencją polityki multikulti”.

Jak zauważa D. LaCapra doświadczenie jest zasadniczą kwestią w studiach nad mniejszościami, ale istnieje zagrożenie, że stanie się ono pustym hasłem i doprowadzi do odzyskiwania utraconych głosów poprzez „projekcyjne identyfikacje i podkładanie głosu”. Czy społeczeństwo w Polsce dojrzało do tego, aby mniejszości mogły być traktowane jako element całościowego pejzażu kulturowego Polski? Czy wciąż jest tak, jak w publikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i IPN, wydanej z okazji Światowych Dni Młodzieży pt. „1050 lat. Przewodnik po historii Polski 966-2016”, w której czytamy m.in., że “liczne mniejszości narodowe były jednym z najważniejszych problemów Rzeczypospolitej”?

Kongres odbył się w Warszawie 7-9 października 2016 r., w Pałacu Kultury i Nauki.

podobne projekty

Kategorie
dyskryminacja mniejszości prawa człowieka

Roma Genocide Remembrance Initiative 2013 „Conference and Commemoration”

Roma Genocide Remembrance Initiative 2013 „Conference and Commemoration”

Inicjatywa ta ma na celu poprawienie świadomości dot. eksterminacji Romów w czasie wojny, obecnych wyzwaniach rasizmu, języku nienawiści i ekstremizmowi w Europie oraz mechanizmach „antigypsyismu” wśród młodych Europejczyków, organizacji pozarządowych oraz podmiotów i instytucji politycznych.

www.2august.eu

TernYpe to Międzynarodowa Sieć Organizacji Młodzieżowych Romskich, która zgromadziła ok. 300 młodych Europejczyków w Krakowie i Auschwitz 2 sierpnia 2013 r. Był to dzień upamiętniający zagładę Romów w czasie II Wojny Światowej.

Cała inicjatywa ta ma na celu poprawienie świadomości dot. eksterminacji Romów w czasie wojny, obecnych wyzwaniach rasizmu, języku nienawiści i ekstremizmowi w Europie oraz mechanizmach „antigypsyismu” wśród młodych Europejczyków, organizacji pozarządowych oraz podmiotów i instytucji politycznych. Wszystko po to, by zaktywizowana młodzież romska stawała się kluczem do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Organizowana przez młodzież Konferencja zaangażowała młodych Romów i nie-Romów z ponad 15 krajów, a także przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, obrońców praw człowieka, ekspertów i zainteresowanych stron politycznych. TernYpe wyznaczyło sobie zadanie: zbudowa
platformę praw człowieka wśród młodzieżowych organizacji europejskich, która rzuci wyzwanie stereotypom i antigypsyismowi na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Inicjatywa ta wzmacnia świadomość młodych Europejczyków na temat ich roli i odpowiedzialności wobec swoich społeczności i społeczeństwa w ogóle.

Poprzez wzmocnienie współpracy między młodzieżą romską i nie-romską oraz organizacjami młodzieżowymi inicjatywa ta kształtuje zbiorową pamięć historyczną, świadomość i poszanowanie praw człowieka. Organizacja opowiada się za szerokim uznaniem w Europie 2 sierpnia jako oficjalnego Dnia Upamiętniającego zagładę Romów w czasie II Wojny Światowej.

Projekt zrealizowany w 2013 roku.

Organizatorzy i Partnerzy:

 • Inicjatywa organizowana jest przez TernYpe International Roma Youth Network we współpracy z organizacji członkowskimi oraz wieloma innymi organizacjami partnerskimi i wspierającymi.

Organizacje i instytucje partnerskie:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent (Polska)
 • Documentation Center of German Sinti and Roma (Niemcy)
 • ERGO Network (Holandia)
 • Nevo Parudimos (Rumunia)
 • Ruhama Foundation (Rumunia)
 • BengorIn (Republika Czeska)
 • Fundacja Klamra (Polska)
 • Phiren Amenca International Network/RGDTS (Węgry)
 • Nakeramos (Hiszpania)
 • La Voix des Rroms (Francja)
 • Rom Anticamente (Włochy)
 • European Union of Jewish Students – EUJS (Belgia)
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Rektor prof. dra hab. Michał Śliwa
 • Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego – Dyrektorka prof. dr hab. Bożena Popiołek

Sponsorzy i wsparcie publiczne:

 • European Youth Foundation
 • OSCE-ODIHR Contact Point for Roma and Sinti Issues
 • Council of Europe Youth Department
 • Youth in Action, European Commission
 • Foundation EVZ (Responsibility, Remembrance, Future) –
 • Europeans for Peace
 • The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

Partnerzy medialni

 • Roma REACT
 • Municipality of Barcelona

podobne projekty

Kategorie
edukacja kultura mniejszości

Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Unzere Kroke – wielokulturowy dzień dziecka

Celem projektu było zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci reprezentujących różne mniejszości narodowe, etniczne i religijne zamieszkujące region Małopolski. Organizatorom zależało na integracji najmłodszych. Organizacji wydarzenia towarzyszyło przekonanie, że takie przedsięwzięcia pomagają w przełamaniu stereotypów i w walce z wszelkimi przejawami rasizmu i antysemityzmu.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zorganizowało wielokulturowy Dzień Dziecka, czyli Unzere Kroke (w j. jidysz „nasz Kraków”).

Chcieliśmy zaprezentować naszą kulturę w sposób wychodzący poza schematy, stereotypy, a także poza folkloryzację etniczności i wielokulturowości, która jest obecnie powszechna. Wszystko po to, aby stworzyć możliwość dogłębnego poznania kultury mniejszości jako części składowej kultury i dziedzictwa Polski.

W 2013 roku koncepcje warsztatów przygotowali artyści znani i cenieni w Polsce i zagranicą: Bogusław Barnaś (architekt), Urszula Palusińska (ilustratorka i reżyserka), Małgorzata Mirga (sztuki wizualne), Krzysztof Gil (sztuki wizualne) i Anna Rozenfeld (jidiszystka). Celem warsztatów było przedstawienie różnorodnego Krakowa z punktu widzenia dzieci z rożnych mniejszości narodowych i etnicznych. Dzieci zbudowały instalację z pudeł na dziedzińcu Synagogi Starej. W zabawie wzięło udział ponad 70 młodych uczestników.

W 2014 r. odbyła się druga edycja warsztatów, których koncepcję opracowali: Urszula Palusińska (ilustratorka i reżyserka), Małgorzata Mirga (sztuki wizualne), Krzysztof Gil (sztuki wizualne) i Anna Rozenfeld (jidyszystka). Dzieci narysowały parometrową, symboliczną mapę Małopolski w Parku Jordana. Na mapie zaznaczały miejsca związane z ich kulturą, dziedzictwem i religią. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników.

Projekt realizowany w 2013 r. i 2014 r.

Organizatorzy:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

 • Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
 • Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie
 • Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”
 • Centrum Edukacyjne Chabad Lubawicz w Krakowie
 • Koło Rosjan w Krakowie
 • Stowarzyszenie Ruska Bursa
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce o/Kraków
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha
 • Towarzystwo Słowaków w Polsce

Wsparcie finansowe:

 • Joint Distribution Committee Polska
 • Konsulat Generalny USA w Krakowie
 • Muzeum Historyczne Krakowa
 • Ambasada Izraela
 • Fundacja Szalom
 • Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.
 • Urząd Miasta w Krakowie
 • Wydawnictwo Austeria
 • Wydawnictwo Nisza
 • Wydawnictwo BONA

podobne projekty