Mechanism for Collaboration Among Minority Groups and Liberals in Poland

Narodowość, etniczność i budowanie koalicji. Mechanizm współpracy między grupami mniejszościowymi w Polsce.

Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce

Podstawa programowa dla szkółek żydowskich

Koalicja w walce z antysemityzmem i ksenofobią

Rozwój instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Regionalne seminarium na temat budowania koalicji w celu wspólnego promowania tolerancji i niedyskryminacji

Budowanie międzywyznaniowej/międzyetnicznej koalicji na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji religijnej