Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

„Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” promuje współpracę z grupami mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie z nimi koalicji. Na podstawie wywiadów, obserwacji i badań, wskazaliśmy inicjatywy, które mają wpłynąć na właściwe instytucje w zakresie możliwych zmian legislacyjnych bądź zmian sposobów działania w zakresie współpracy z grupami mniejszościowymi i cudzoziemcami.

Nasza koalicja podjęła się zbadania obszarów współpracy organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców (MNiEorazC) z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości oraz samorządami i administracją publiczną. Celem badania było określenie ram współpracy, wyłonienie dobrych praktyk i znalezienie możliwości umocnienia oraz rozwoju kooperacji. Skoncentrowaliśmy się na przykładach konkretnych rozwiązań i sposobach radzenia sobie z wyzwaniami, z jakimi spotykają się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędów. W ramach przeprowadzanych badań poprosiliśmy o wskazanie dobrych praktyk takiej współpracy i oczekiwań wobec niej.

Zwróciliśmy się z prośbą o uczestnictwo w badaniu do pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych, pełnomocników komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka, urzędów marszałkowskich oraz urzędów miast (w których mieści się siedziba urzędu wojewódzkiego). W badaniu prosiliśmy o opisanie swoich doświadczeń, wskazanie podejmowanych, innowacyjnych działań, projektów czy koalicji na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców lub na rzecz społeczeństwa otwartego. Badani mieli wskazać nie tylko obszary współpracy, ale także przedstawi dobre praktyki i potencjalne możliwości rozwoju współpracy z jednostkami administracji oraz organizacjami większościowymi działającymi na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.

„Księga Dobrych Praktyk / Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” to rezultat tego projektu. Na podstawie wywiadów, obserwacji i badań, wskazaliśmy inicjatywy, które mają wpłynąć na właściwe instytucje w zakresie możliwych zmian legislacyjnych bądź zmian sposobów działania w zakresie współpracy z grupami mniejszościowymi i cudzoziemcami. Projekt był realizowany od czerwca 2017 r. do lutego 2018 r., miał charakter pilotażowy i koncentrował się na badaniu wybranych jednostek administracji publicznej i samorządowej w miastach wojewódzkich.

Pobierz publikacje:


Projekt zrealizowany w 2017/2018 roku.

Koalicja:

 • Fundacja Zustricz
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
 • Instytut Allerhanda

Partnerzy:

 • Fundacją Dialog-Pheniben
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach

Patronat:

 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
 • Związek Ukraińców w Polsce
 • Związek Karaimów Polskich
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
 • Towarzystwo Słowaków w Polsce

Wsparcie finansowe:

 • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State
 • National Democratic Institute for International Affairs
 • Taube Foundation For Jewish Life & Culture
 • Kenneth Slater

podobne projekty