Diagnoza potrzeb i oczekiwań migrantów ekonomicznych wobec integracji miejskiej

Diagnoza potrzeb i oczekiwań migrantów ekonomicznych wobec integracji miejskiej

Celem raportu jest diagnoza obejmującą analizę sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej migrantów ekonomicznych w Krakowie wraz z rozpoznaniem potrzeb, oczekiwań oraz refleksjami na temat otwartości miasta w różnych obszarach działania z punktu widzenia środowisk migranckich. Bazując na badaniach przeprowadzonych przez Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWiM) oraz w innych ośrodkach badawczych (raportach i dokumentach) nawiązujących do tematyki, podejmujemy przegląd badań oraz ich podsumowanie w zakresie szeroko rozumianej integracji migrantów ekonomicznych w Krakowie. Podsumowując analizy sytuacji społecznej, ekonomicznej oraz kulturowej różnych społeczności migranckich i obszarów zajmującymi się sprawami ważnymi dla migrantów, przejdziemy do przedstawienia diagnozy potrzeb oraz wyzwań jakie stoją przed migrantami ekonomicznymi w procesie ich partycypacji w różnych sferach życia w mieście. Ponieważ nastąpiły znaczące zmiany społeczne w ostatnich latach spowodowane przede wszystkim pandemią COVID-19 oraz wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie, analizujemy wyżej wymienione aspekty próbując wychwycić skutki tych zmian w sferze integracji. W tym celu wykonałyśmy badania jakościowe w postaci wywiadów pogłębionych z tzw. liderami społecznymi, którzy sami mają doświadczenie migracyjne – pochodzą z różnych państw i regionów świata oraz reprezentują różne role społeczne (pracownicy w sektorze publicznym, aktywiści, pracownicy w organizacjach pozarządowych (NGOs), przedsiębiorcy, osoby związane z kulturą, liderzy duchowni).

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Metodologia
  3. Migranci ekonomiczni w Polsce
  4. Migranci ekonomiczni w Krakowie
  5. Obszary analizy
  6. Kraków w ocenie badanych – wyniki wywiadów pogłębionych
  7. Czas zmian w Krakowie
  8. Wizje przyszłości miasta otwartego
  9. Konkluzje oraz rekomendacje kierunków działań rozwoju miasta
  10. Bibliografia

Diagnoza została przygotowana w ramach powierzonego zadania publicznego: „Partycypacyjne opracowanie rekomendacji do aktualizacji polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie – Partycypacyjne opracowanie aktualizacji Programu Otwarty Kraków.”, które było prowadzone przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Internationaler Bund Polska oraz Fundację „Instytut Polska – Ukraina”, przy wsparciu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

nasze publikacje