Diagnoza sytuacji migrantów przymusowych na terenie Krakowa

Diagnoza sytuacji migrantów przymusowych na terenie Krakowa

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało przez Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na zlecenie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, w ramach realizacji zadania publicznego: „Partycypacyjne opracowanie rekomendacji do aktualizacji polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie – Partycypacyjne opracowanie aktualizacji Program Otwarty Kraków”. Poniższa analiza towarzyszy diagnozie sytuacji migrantów ekonomicznych i diagnozie sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych, jako jedno z trzech opracowań badawczych, które przygotowują grunt dla ewaluacji Programu „Otwarty Kraków” za lata 2016 – 2022. Szczegółowym celem badania, które wykonano na potrzeby przedstawianej w tym dokumencie diagnozy, jest analiza sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej migrantów przymusowych w Krakowie wraz z rozpoznaniem w powyższych obszarach potrzeb, które mogą zostać uwzględnione przy projektowaniu miejskich polityk publicznych, w szczególności przez program „Otwarty Kraków”.

Wskazawszy na zmiany w liczbie osób z doświadczeniem migracji przymusowej osiedlonych obecnie w Krakowie, dokument ten przedstawia przekrojowo sytuację migrantów przymusowych przebywających w Krakowie w odniesieniu do kilku, kluczowych obszarów polityki społecznej i naświetla perspektywę przyszłego napływu osób z doświadczeniem uchodźczym do miasta.

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Status prawny imigrantów przymusowych
  3. Migranci przymusowi w Krakowie – ile jest takich osób?
  4. Rynek pracy
  5. Mieszkalnictwo
  6. Edukacja
  7. Integracja społeczno-kulturowa
  8. Podsumowanie
  9. Bibliografia

Diagnoza została przygotowana w ramach powierzonego zadania publicznego: „Partycypacyjne opracowanie rekomendacji do aktualizacji polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie – Partycypacyjne opracowanie aktualizacji Programu Otwarty Kraków.”, które było prowadzone przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Internationaler Bund Polska oraz Fundację „Instytut Polska – Ukraina”, przy wsparciu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

nasze publikacje