Raport z ewaluacji Programu „Otwarty Kraków” w latach 2016-2022

Raport z ewaluacji Programu „Otwarty Kraków” w latach 2016-2022

Pod koniec 2021 roku Urząd Miasta Krakowa (UMK) zauważył, że: „charakterystyka sytuacji, potencjału i potrzeb cudzoziemców oraz wynikających z tego wyzwań dla polityki lokalnej uległa zmianie, co wymaga aktualizacji podejścia w obszarze polityki lokalnej oraz stosowanych narzędzi współpracy z sektorem pozarządowym, biznesem, administracją rządową i samorządową, a także z nowymi mieszkańcami miasta Krakowa.” W związku z powyższym podjął decyzję o aktualizacji i ewaluacji Programu „Otwarty Kraków”.

Ewaluacja pod kątem wykorzystania zrealizowanych zadań w ramach założeń Programu jest kluczowa dla oceny efektywności i skuteczności działań realizowanych przez Urząd Miasta. Analizując, czy Urząd korzystał efektywnie z narzędzi i działań powstałych w ramach projektu, możemy określić, czy Program „Otwarty Kraków” rzeczywiście przyczynił się do osiągnięcia założonych celów. Takie podejście pozwala nam zrozumieć, czy działania Programu były odpowiednio dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej i czy przyniosły oczekiwane rezultaty.

Dlatego też w raporcie zebrano informacje na temat zrealizowanych i niezrealizowanych zadań, jakie zdefiniowało Miasto. Przeanalizowano inicjatywy, które postrzegane są jako sukcesy Programu, a wyniki przeprowadzonej ewaluacji poszerzono o rekomendacje wynikające z tych badań.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Założenia ewaluacji
 3. Program „Otwarty Kraków”
 4. Zakres i cele ewaluacji
 5. Trudności i ograniczenia ewaluacji
 6. Metodologia
 7. Wyniki ewaluacji
 8. Kontekst prawny z perspektywy uchwał UMK 
 9. i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa
 10. Zadania Programu
 11. Kluczowe projekty Programu
 12. Wnioski i rekomendacje

Ewaluacja została zrealizowana w ramach powierzonego zadania publicznego: „Partycypacyjne opracowanie rekomendacji do aktualizacji polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie – Partycypacyjne opracowanie aktualizacji Programu Otwarty Kraków.”, które było prowadzone przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Internationaler Bund Polska oraz Fundację „Instytut Polska – Ukraina”, przy wsparciu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

nasze publikacje