Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych przez samorządy miejskie w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i rozwiązania postulowane w przyszłości

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych przez samorządy miejskie w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i rozwiązania postulowane w przyszłości

Włączanie organizacji mniejszości narodowych i etnicznych przez samorządy miejskie w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i rozwiązania postulowane w przyszłości

W celu poznania doświadczeń polskich miast we włączeniu mieszkających na ich obszarze osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posiadających doświadczenie migracyjne przeprowadzono badanie składające się z części ankietowej oraz wywiadów pogłębionych. Na obu etapach uwzględniono zarówno perspektywę urzędów miejskich jak i osób należących do mniejszości. Więcej na temat założeń
badania można przeczytać w części metodologicznej niniejszego artykułu. Podjęte w ten sposób działania miały, po pierwsze, pozwolić na poznanie praktyk związanych z włączeniem osób należących do wymienionych grup społecznych w podejmowanie decyzji oraz projektowanie polityk publicznych przez samorządy lokalne. Po drugie, ich celem było również określenie dobrych praktyk z zakresu włączania organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców i cudzoziemek w procesy decyzyjne przez władze samorządowe. Uzyskana w ten sposób wiedza zostanie wykorzystana do realizacji kolejnych etapów projektu “Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, realizowanego przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Gminą Miejską Kraków, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz American Jewish Committee Central Europe.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Opis badania – założenia metodologiczne i ich realizacja
 3. Badanie o charakterze ilościowym
 4. Badanie jakościowe
 5. Realizacja badania
 6. Praktyki włączania mniejszości w działania polskich miast – omówienie wyników
 7. Organizacje, z którymi współpracują urzędy oraz źródła wiedzy na ich temat
 8. Sposoby angażowania przez miasta organizacji MNiEorazC w tworzenie i realizację polityk lokalnych
 9. Współpraca miast z organizacjami MNiEorazC – doświadczenia, korzyści i możliwości
 10. Włączanie organizacji MNiEorazC w procesy decyzyjne przez władze miast – perspektywa osób należących do lokalnych ciał dialogu obywatelskiego
 11. Charakterystyka badanej próby, w tym objętych badaniem ciał dialogu obywatelskiego
 12. Współpraca ciała dialogu z urzędem
 13. Ocena działalności i roli ciała dialogu
 14. Podsumowanie

Raport opracowany w ramach projektu „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany jest przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Gminą Miejską Kraków, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz American Jewish Committee Central Europe.

nasze publikacje