Index Polityk Inkluzywnych – narzędzie wspierające samorzecznictwo organizacji mniejszości narodowych i etnicznych

Index Polityk Inkluzywnych – narzędzie wspierające samorzecznictwo
organizacji mniejszości narodowych i etnicznych

Index ma na celu zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie działań / współpracy / włączania organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów w tworzeniu i realizacji polityk publicznych, przez jednostki administracji samorządowej. Pozyskane dane mają stanowić podstawę dla rozpoczęcia prac nad strategją zwiększenia udziału organizacji mniejszościowych w procesach decyzyjnych administracji samorządowej.

Index Polityk Inkluzywnych jest narzędzie wspierające określenie poziomu realizowania polityki i zarządzania różnorodnością przez administrację samorządową, poprzez koncentrację na dobrych praktykach z zakresu współpracy i partycypacji organizacji mniejszościowych, wyzwania i oczekiwaniach każdej ze stron uczestniczącej w powyższych procesach. Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje przygotowania badań oraz przykłady możliwych analiz w oparciu o ich wyniki.

Cele narzędzia?

“Inclusive Policy Index” jest narzędziem benchlearningu, które umożliwia instytucjom / organizacjom pracującym z narzędziem:

 • zainicjować dyskusję w samorządach na temat tego, jak włączać mniejszości w procesy decyzyjne;
 • podnosić świadomość konieczności pracy horyzontalnej między różnymi działami i na poziomie różnych mechanizmów polityk  partycypacyjnych;
 • przeprowadzić dokładny przegląd obszarów zarządzania / polityki, które mogą przyczynić się do zwiększenia partycypacji grup mniejszościowych;
 • zidentyfikować mocne i słabe strony oraz określić, w jakich obszarach zarządzania / polityki podejmowane są wysiłki, a na jakich należy skoncentrować się w przyszłości;
 • zidentyfikować i uczyć się na podstawie „dobrych praktyk”.

Korzyści z pracy z narzędziem?

 • Budowanie potencjału i wiarygodności organizacji mniejszościowych przez, opracowywanie rekomendacji, koncentrowanie się na rozwiązaniach a nie przeszkodach. 
 • Wyłonienie dobrych praktyk współpracy samorządów i organizacji mniejszościowych.
 • Opracowanie standardów i wytycznych dotyczące zarządzania różnorodnością we współpracy z samorządem, i na podstawie konkretnych doświadczeń lokalnych.
 • Promocja Polityk integracji międzykulturowej, które zakładają strategiczne zaangażowanie w rozwój kompetencji instytucji w zapewnianiu  wszystkim równe prawa i szanse, promowanie otwartości oraz zachęcanie do uczestnictwa i dzielenia się władzą.
 • Przygotowanie analizy będącej podstawą dla opracowanie strategii z zakresu rozwoju organizacji mniejszościowych w obszarze kompetencji praw obywatelskich i uczestniczenia w tworzeniu polityk i programów miejskich.

Projekt zrealizowany w 2021 roku.

Lider projektu:

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

 • Fundacja Zustricz

Sponsorzy:

 • National Democratic Institute

podobne projekty