Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Wdrażanie w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA

Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Wdrażanie w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA

Inicjatywa ta ma na celu poprawienie świadomości dot. eksterminacji Romów w czasie wojny, obecnych wyzwaniach rasizmu, języku nienawiści i ekstremizmowi w Europie oraz mechanizmach „antigypsyismu” wśród młodych Europejczyków, organizacji pozarządowych oraz podmiotów i instytucji politycznych.

Antysemityzm oraz inne formy dyskryminacji, takie jak rasizm, homofobia, antycyganizm stale pojawiają się w dyskursie publicznym, podczas gdy powinny spotykać się z wyraźnym sprzeciwem całego społeczeństwa.

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) opracował definicję antysemityzmu – zwanej dalej operacyjną definicją IHRA – której celem jest przeciwdziałanie aktom przemocy na tle rasowym.

Brak spójnej i oficjalnej definicji utrudnia monitorowanie i ściganie przestępstw na tle antysemickim, a według ekspertów IHRA, definicja jest konieczna, żeby skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji.

Rozumiejąc jak ważne jest uspójnienie i rozpowszechnienie operacyjnej definicji IHRA, trzy organizacje, Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent oraz Klub Inteligencji Katolickiej, przy wsparciu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, podjęły działania mające na celu podniesienie społecznej świadomości dotyczącej antysemityzmu.

Celem projektu Przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Wdrażanie w Polsce operacyjnej definicji antysemityzmu IHRA jest wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych i społeczeństwa obywatelskiego we współpracy z rządem i administracją lokalną oraz stworzenie mapy dobrych praktyk dla rządu i organizacji pozarządowych.

Główne cele projektu: 

●      Uwrażliwienie polskich parlamentarzystów i parlamentarzystek na problem antysemityzmu w Polsce i zapoznanie ich z definicją IHRA.

●      Zachęcanie władz miast do przyjęcia deklaracji poparcia definicji IHRA.

●       Zachęcanie przedstawicieli administracji państwowej do wyrażenia deklaracji poparcia dla definicji IHRA w formie instrukcji ministerialnych sugerujących bazowanie na definicji IHRA w pracy organów podległych, a także wykorzystania jej w programach szkoleniowych.

●  Zachęcanie samorządów i organizacji zawodowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych zawodów prawniczych do deklaracji poparcia definicji IHRA, w celu włączenia jej do programu edukacji zawodowej.

●  Wzmocnienie pozycji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczeństwa obywatelskiego w działaniach dążących do reformy polityki/strategii publicznej.

●  Wypracowanie strategii dla przyszłych kampanii rzeczniczych, takich jak np. przyjęcie niewiążącej prawnie operacyjnej definicji antycyganizmu w polskim systemie prawnym.


Projekt jest realizowany w 2021 roku.

Lider projektu:

  • Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich

Partnerzy:

  • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
  • Klub Inteligencji Katolickiej
  • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Wsparcie finansowe:

  • National Democratic Institute

podobne projekty