Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej

Zintegrowany system monitorowania antysemickich przestępstw i mowy nienawiści oraz pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej

Celem projektu jest uruchomienie platformy internetowej umożliwiającej raportowania incydentów, przestępstw z nienawiści i mowy z nienawiści. Zgłoszenia umożliwią szybkie wsparcie dla członków i członków społeczności jako ofiar przestępstw. Dodatkowo gromadzone dane w postaci raportów będą wspierały działania rzecznicze społeczności żydowskiej mające na celu przeciwdziałanie antysemityzmowi w Polsce. 

W dobie wzrostu ekstremizmu i nacjonalizmu, mowa nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści stwarzają zagrożenie dla demokracji i społeczeństwa. Przeciwdziałanie takim zjawiskom niweluje poczucie zagrożenia i wzmacnia grupy narażone na takie ataki. Jednakże wdrożenie skutecznych rozwiązań jest możliwe tylko wtedy, gdy znamy skalę i wymiar zjawiska. Dlatego też, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent bazując na najlepszych światowych rozwiązaniach podjęło się opracowania zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej z doświadczeniem przestępstw z nienawiści i mowy z nienawiści.  We współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie stworzymy system, który wzmocni grupy narażone na ataki z nienawiści  i wesprze członków społeczności żydowskiej. 

Etapy wdrażania zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia:  

  1. Opracowanie metodologii raportowania przestępstw, incydentów i mowy nienawiści opartej na dobrych praktykach i rozwiązaniach, pozwalającej na stworzenie spójnego i ujednoliconego systemu raportowania. 

Metodologia zostanie opracowana przez ekspertów i ekspertki z Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent przy wsparciu merytorycznym Rady Doradczej, składającą się z ekspertów i ekspertek organizacji międzynarodowych, mających  doświadczenie w tematyce incydentów, zbrodni z nienawiści i mowy nienawiści. Metodologia obejmie przestępstwa z nienawiści, incydenty antysemickie i mowę nienawiści. W celu ujednolicenia i odpowiedniej identyfikacji danych incydentów Żydowskie Stowarzyszenie Czulent  wdroży roboczą definicję antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA). Będzie ona punktem odniesienia prawnego skorelowanego i  podporządkowanego systemowi prawa polskiego.

2. Stworzenie sieci Zespołu Lokalnych Aktywistów i Aktywistek, odpowiedzialnego za raportowanie, gromadzenie, analizę i zarządzanie zebranymi danymi. 

W celu zapewnienia wysokich standardów zespół weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach utworzonych i prowadzonych przez ekspertów i ekspertki Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. Szkolenie obejmie również tematykę wspierania osób z doświadczeniem incydentów, przestępstw z nienawiści i mowy z nienawiści, która zostanie opracowana przez licencjonowanych psychologów.

3. Prowadzenie platformy raportowania incydentów, zbrodni i mowy z nienawiści, która umożliwi osobom z doświadczeniem incydentów, przestępstw z nienawiści i mowy z nienawiści zgłaszanie ich w trybie online. 

Platforma będzie służyła również gromadzeniu, analizowaniu i zarządzaniu danymi. Połączone dane pozwolą na publikację ekspertyz oraz kompleksowych i okresowych raportów.

Platforma

Platforma internetowa umożliwia raportowanie, gromadzenie, analizowanie i zarządzanie danymi dotyczącymi incydentów i przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści na tle antysemickim. W tym dyskryminacji krzyżowej. Opierając się na uznanych definicjach, w szczególności roboczej definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Wsparcie osób z doświadczeniem incydentów, przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści:

System wsparcia osób z doświadczeniem incydentów, przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści zostanie oparty  na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach wspierających osoby z takim doświadczeniem. Podstawową zasadą naszej pracy będzie działanie skoncentrowane na osobie, zapewniając jej poczucie bezpieczeństwa i poufność. System będzie korzystał z zasobów lokalnych społeczności oraz ogólnodostępnych mechanizmów wsparcia dla ofiar dyskryminacji lub przestępstw.

Dobre praktyki i współpraca międzynarodowa 

W ramach projektu nawiążemy współpracę międzynarodową. Poprzez zewnętrzną ewaluację działań, wizyty studyjne i szkolenia w zakresie wzmocnienia i wspierania organizacji społeczności żydowskich na świecie, eksperci i ekspertki z Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent wdrożą najlepsze rozwiązania w system pomocy i wsparcia dla członków społeczności żydowskiej z doświadczeniem przestępstw z nienawiści i mowy z nienawiści.

Analizy i raporty

Gromadzenie dokładnych danych jest jednym z niezbędnych elementów do przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Takie działania umożliwią organom ścigania zrozumienie skali problemu, pozwala dostrzec wzorce, trendy i umożliwią dokonania właściwej alokacji zasobów oraz skuteczniejszego rozpatrywania spraw. Decydenci na poziomie lokalnym i krajowym będą mogli również wykorzystywać dane do podejmowania skutecznych decyzji i kreowania spójnej polityki. W tym celu System będzie umożliwiał generowanie analiz i raportów, które będą ważnym narzędziem rzeczniczym dla organizacji żydowskich w Polsce.


Projekt jest realizowany od 2021 roku.

Lider projektu:

  • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerz:

  • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Wsparcie finansowe:

  • Unia Europejskiej w ramach programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020
  • Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

podobne projekty