Building Engagement in Tackling Antisemitism in Poland by Awareness-raising: Education of Policymakers and Multipliers along with a Public Campaign

Building Engagement in Tackling Antisemitism in Poland by Awareness-raising: Education of Policymakers and Multipliers along with a Public Campaign

Projekt realizowany przez trzy organizacje, które od lat aktywnie przeciwdziałają antysemityzmowi w Polsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i Stowarzyszenie Żydowskie Czulent, przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, Komendy Głównej Policji i Naczelnej Rady Adwokackiej. Ogólnym celem projektu jest przeciwdziałanie antysemityzmowi w Polsce poprzez zwiększenie świadomości i zrozumienie zagrożeń, jakie niesie on dla całego społeczeństwa.

Projekt oparty na wynikach badania przeprowadzonego specjalnie w tym celu przez Muzeum POLIN obejmuje oddolne działania edukacyjne, skierowane do decydentów i multiplikatorów: parlamentarzystów i polityków samorządowych, policji, przedstawicieli środowisk prawniczych oraz mediów i edukatorów. Projekt obejmuje także przeprowadzenie kampanii społecznej oraz zbudowanie sieci organizacji zaangażowanych w zwalczanie antysemityzmu.

Działanie wyposaży kluczowych interesariuszy w umiejętności i narzędzia do rozpoznawania i przeciwdziałania antysemityzmowi; uwrażliwi opinię publiczną na zagrożenia, jakie niesie, i uświadomi potrzebę zmiany postaw antysemickich. Będzie także promować definicję antysemityzmu wg IHRA i zakorzeniać ją w specyficznym polskim kontekście.

Oczekiwane efekty projektu obejmują zwiększenie ochrony grup dotkniętych przejawami antysemityzmu, zmniejszenie dyskryminacji ze względu na rasizm i ksenofobię, skuteczniejsze wdrażanie przepisów dotyczących niedyskryminacji, mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, a także zwiększenie wiedzy i świadomości na temat uprzedzeń i stereotypów, w szczególności wśród kadry szkolnej i pracowników mediów.

Trwający program składa się z czterech komponentów:

  • Działania medialne mają wskazywać stopień powszechności antysemityzmu w Polsce, uświadamiać szkodliwość tego zjawiska dla ogółu społeczeństwa.
  • Działania edukacyjne kierowane do starannie wybranych grup od których świadomości i działań zależy często świadomość i zachowanie społeczności, w których funkcjonują. Skupiamy się na: policji, samorządowcach, radach miast, instytucjach miejskich, nauczycielach, lokalnych działaczach, dziennikarzach, parlamentarzystach, prawnikach.
  • Materiały informacyjne i edukacyjne, przygotowane i rozpowszechniane bezpłatnie wśród wymienionych grup. Towarzyszyć im będą warsztaty, szkolenia, wykłady kierowane bezpośrednio do przedstawicieli tych grup.
  • Sieć organizacji, która w oparciu o wspólne wartości i sposoby walki z antysemityzmem będzie realizowała wielowymiarowy program działań, mających na celu zapobieganie antysemityzmowi i zwalczanie tego, który istnieje.

Publikacje powstałe w ramach projektu:


Projekt jest realizowany w 2023 i 2024 roku.

Wsparcie finansowe:

  • Unia Europejska

podobne projekty