Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Antysemityzm nie jest poglądem

Przeprowadziliśmy analizę podręczników edukacji nieformalnej i podręczników szkolnych, pod kątem przedstawianych informacji o szeroko rozumianej kulturze, tradycji i historii Żydów w Polsce.

Przygotowaliśmy podręczniki skierowane do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na poziomie edukacji akademickiej oraz podstawowej formalnej i nieformalnej.

W ostatnich latach w Polsce można zauważyć wzrost zainteresowania kulturą żydowską. W każdym większym mieście, rocznie odbywa się co najmniej jeden festiwal promujący ową kulturę. Pomimo tego, jak wynika z sondaży, w Polsce poglądy antysemickie są wciąż powszechnym zjawiskiem.
Jak można zdefiniować dzisiejszy antysemityzm? Jak uczyć o społeczności żydowskiej, unikając przekazywania bądź umacniania stereotypów o Żydach? W roku 2014 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, przy współpracy z Fundacją Autonomia rozpoczęło projekt „Antysemityzm nie jest poglądem”, będący odpowiedzią na na powyższe pytania.

W ramach projektu przeanalizowano 147 podręczników. Skupiliśmy/skupiłyśmy się głównie na: historii, historii i społeczeństwie, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, wychowaniu do życia w rodzinie, w minimalnym stopniu – na języku polskim i podręcznikach edukacji
wczesnoszkolnej. Analizie podlegały tylko podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a ich treść była
weryfikowana przez ekspertów ustanowionych przez ministerstwo. Podręczniki zostały wybrane z wykazu podręczników Ministerstwa Edukacji
Narodowej do nowej podstawy programowej (stan na rok 2014).

W dzień przed rocznicą Powstania w Gettcie Warszawskim, 18 kwietnia 2016 roku, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent wraz z Fundacją Autonomia i Fundacją Korczakowską zorganizowali konferencję „Antysemityzm nie jest poglądem. Tematyka żydowska, treści antysemickie i schematy argumentacyjne w podręcznikach szkolnych”. W konferencji uczestniczyło 70 osób. Celem spotkania było przedstawienie rezultatów analizy podręczników edukacyjnych, dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz materiałów edukacyjnych dla trenerów/trenerek pod kątem zawartej w nich tematyki żydowskiej, treści antysemickich i schematów argumentacyjnych,a także wypracowanie mechanizmów mających przeciwdziałać antysemityzmowi w środowisku szkolnym i edukacyjnym. Podczas seminarium uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z praktykami resortów i instytucji odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za akceptację i tworzenie podręczników szkolnych i innych materiałów edukacyjnych.

W 2016 roku zakończyliśmy ten ważny dla tak wielu instytucji projekt antydyskryminacyjny. Podjęliśmy innowacyjne działania, które w efekcie przyczyniły się do zwiększenia świadomości dotyczącej przeciwdziałania antysemityzmowi,nazwania go i poznania jego form we współczesnej Polsce.

W ramach projektu przygotowaliśmy trzy podręczniki skierowane do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na poziomie edukacji akademickiej jak i edukacji podstawowej formalnej i nieformalnej:
1. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek.
W podręczniku zawarte są: analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów.
2. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Podręcznik dla edukatorów / edukatorek, nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informację o społeczności żydowskiej, ale nie tylko.
3. Zeszyt ćwiczeń.
Na potrzeby opracowanych scenariuszy lekcji przygotowany został Zeszyt ćwiczeń, który jest wspaniałym uzupełnieniem scenariuszy, który kładzie nacisk na kreatywność dzieci.

projekt realizowany między 2014 a 2016 rokiem

Organizatorzy:

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

Fundacja Autonomia

Patronat:

Rzecznika Praw Obywatelskich,
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Wsparcie finansowe:

program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG,
The Kronhill Pletka Foundation,
International Council of Jewish Women,
Network of East-West Women,
Kenneth Slater,
Allen Haberberg,
Shalom Levy,
Michael Traison.

www.antysemityzm.org

Comments
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent